Close

   
ชนชาติ ภาษา และรัฐ
 
บทความพิเศษ

จิตร ภูมิศักดิ์

ชนชาติ ภาษา และรัฐ

บทความเรื่อง "ชนชาติ ภาษา และรัฐ" ของจิตร ภูมิศักดิ์ ที่ลงพิมพ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของต้นฉบับร่างงานค้นคว้าเกี่ยวกับ "ขอม" ที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

ต้นฉบับร่างที่ยังไม่ได้นำมาลงพิมพ์ และรวมทั้งเรื่อง "ชนชาติ ภาษา และรัฐ" นี้ จะได้จัดพิมพ์เป็นภาคผนวกของ "ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม" ในชุดศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ ซึ่งจะวางตลาดเร็วๆ นี้

กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณคุณวิชัย นภารัศมี ที่ได้เอื้อเฟื้อจัดหาต้นฉบับอันมีค่าชิ้นนี้

อนึ่งในการนำมาตีพิมพ์ครั้งนี้ กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมได้ให้ตัวเน้น และยกย่อหน้าใหม่เป็นบางแห่งด้วยเราได้ทำความเข้าใจกันมาแล้วในเรื่องชนชาติขอม ภาษาขอม อักษรขอม อย่างละเอียดพอสมควร; แต่ความเข้าใจทั้งหมดนั้นยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราไม่พิจารณาโดยเกี่ยวข้องกับสังคม คือ รัฐ.

ชนชาติก็ดี ภาษาก็ดี อักษรก็ดี เป็นเรื่องของพื้นฐานทางด้านสมาชิกของสังคมหรือรัฐ. ชนชาติก็ดี ภาษาก็ดี อักษรก็ดี มิได้ชี้ขาดกำหนดขอบเขตของสังคม กล่าวคือมิได้กำหนดรัฐ. รัฐเป็นโครงสร้างเบื้องบนที่กำหนดขึ้นโดยอำนาจทางเศรษฐกิจ. ฉะนั้นชนชาติเขมรทั้งหมดจึงมิได้เป็นเครื่องกำหนดรัฐเขมรขึ้น. มิใช่ว่าชาวเขมร หรือชนที่พูดภาษาเขมรทั้งหมดจะรวมกันเป็นรัฐเดียว คือรัฐเขมร หรือรัฐแห่งกรุงศรียโศธรปุระ (นครธม).

ชาวเขมร หรือชนที่พูดภาษาเขมรทั้งหมด อาจจะแบ่งออกเป็นหลายรัฐได้ในสมัยเดียวกัน ทั้งนี้ตามอำนาจรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจและการเมืองว่าจะมีกี่ศูนย์, มีผู้เผด็จอำนาจกี่พวก.

ชาวเขมร หรือชนที่พูดภาษาเขมรบางส่วน อาจจะมิได้อยู่ในรัฐที่ชาวเขมรเป็นชนชั้นปกครอง, หากอาจจะรวมอยู่ในรัฐที่ชนชาติอื่นเป็นชั้นปกครองก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่ว่าอาณาบริเวณนั้นตกอยู่ภายในอำนาจรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของใคร. เช่นชนชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ และบางส่วนของปราจีนบุรีในประเทศไทยบัดนี้

รัฐเขมร หรือรัฐที่ชนชาติเขมรเป็นชนชั้นปกครองในแต่ละยุคสมัย ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพลเมืองเป็นเขมรทั้งหมด และความเป็นจริงก็ไม่เคยเป็นเช่นนั้น, หากอาจประกอบด้วยชนเชื้อชาติเขมรเพียงส่วนเดียว ส่วนที่เหลืออาจจะเป็นชนเชื้อชาติอื่นหลายเชื้อชาติ มากบ้าง น้อยบ้าง. เช่นประเทศเขมรปัจจุบันนี้ มีพวกกุย หรือกวย (ไทยเรียกส่วย) เป็นชนพื้นเมืองอยู่เป็นจำนวนมากในทางทิศเหนือ บริเวณเหนือเมืองกำปงธมขึ้นไปตามแม่น้ำสตึงแสน คือเขตมลูไพร ดังนี้เป็นต้น.

ข้อเท็จจริงทั้งสามข้อนี้จะต้องจดจำเป็นหลักให้มั่นคงในการศึกษาประวัติศาสตร์

ประเทศลาวปัจจุบันนี้มีพลเมืองราวหนึ่งล้านห้าแสนถึงสองล้านคน. ในจำนวนนี้หนึ่งในสามเป็นชนชาติข่า หรือที่เรียกว่าลาวเทิง (คือลาวบน) อีกหนึ่งในสามเป็นชนชาติแม้ว หรือที่เรียกว่าลาวสูง. ชนชาติลาวจริงๆ มีอยู่ราวหนึ่งในสามหรือกว่าเล็กน้อยเท่านั้น. เรื่องของชนในรัฐจึงเป็นเรื่องของประชาชาติ ไม่ใช่ชนชาติ. ชนชาติหาได้มีบทบาทกำหนดขอบเขตของรัฐไม่. ปัจจุบันนี้ชนเชื้อชาติลาวที่มีอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยนั้น มีถึงแปดล้านคน มากกว่าที่อยู่ในประเทศลาวเองเสียอีก. ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องรัฐกับชนชาติหรือเชื้อชาติ จึงมักจะเอียงกระเท่ไปศึกษาเรื่องราวของเชื้อชาติ, ศึกษาประวัติของเชื้อชาติ แทนการศึกษาประวัติศาสตร์แห่งสังคมในรัฐ. ผลก็คือ พากันบ้าคลั่งเชื้อชาติ (Racialism) หรือเป็นนักลัทธิคลั่งชาติ (Chauvinism) คิดแต่จะไปรวบเอาชนเชื้อชาติเดียวกันภายนอกประเทศ มารวมกับประเทศตน หรือคิดแยกชนเชื้อชาติตนไปรวมกับประเทศอื่นที่มีเชื้อชาติเดียวกัน ให้วุ่นวายไปหมด.

ถ้าคนไทยก็คิดจะรวบเอารัฐชานซึ่งเป็นพวกไทใหญ่ และไตลื้อสิบสองปันนา ตลอดไปจนถึงผู้ไทในเวียดนามเหนือ; ชาวลาวก็คิดจะรวบเอาภาคอีสานของไทย; ชาวเขมรก็คิดจะรวบเอาดินแดนฟากใต้แม่น้ำมูล; ชาวพม่าก็คิดจะรวบเอาดินแดนกะเหรี่ยงทางด้านตะวันตก; ชาวมลายูก็คิดจะรวบเอาดินแดนสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย และหลายๆ ประเทศก็เป็นไปในทำนองนี้, โลกจะเป็นอย่างไร? ก็ต้องทำสงครามเพราะลัทธิคลั่งชาติกันเรื่อยไป และก็ไม่มีวันจะตกลงอะไรกันได้.

นี่แหละคือผลร้ายของการเรียนประวัติศาสตร์โดยวิธีผิดๆ ที่พวกฝรั่งถ่ายทอดทิ้งไว้ให้ นั่นคือแทนที่จะเรียนประวัติศาสตร์ของสังคมไทยที่อยู่ภายในการรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเดียวกัน ซึ่งสังคมนี้ประกอบขึ้นด้วยหลายชนชาติอันมีไทย ลาว เขมร มลายู ฯลฯ เรากลับถูกพวกฝรั่งจูงให้ไปมุ่งเรียนแต่ประวัติศาสตร์ของชนเชื้อชาติไท-ไต, ไปสืบสาวราวเรื่องเรียนเรื่องของสังคมน่านเจ้าในเขตยูนนานของประเทศจีนเสียเป็นคุ้งเป็นแคว แล้วมาเริ่มศึกษาประวัติของชนชาติไทยในแหลมทองเอาเมื่อสมัยสุโขทัยและศรีอยุธยา.

การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยที่ถูกต้องจะต้องเริ่มกันใหม่ นั่นคือศึกษาประวัติความเป็นมาแห่งสังคมบนผืนดินอันเป็นเอกภาพผืนนี้ ศึกษาย้อนขึ้นไปตามลำดับ จากอยุธยาไปสู่ละโว้, พิมาย, สุโขทัย, โยนก, ศรีธรรมราช, ไชยาหรือศรีวิชัย, จานาศปุระ, ทวารวดี, พนมหรือฝูหนาน ฯลฯ ศึกษาให้ทราบว่าสังคมบนเอกภาพแห่งดินแดนนี้ พัฒนาขึ้นมาจากลักษณะใด มาสู่ลักษณะใด มีประวัติการณ์ของชนชาติใดมาบ้างบนผืนแผ่นดินนี้ และทั้งหมดนี้รวมกันคือประวัติศาสตร์ของประชาชาติไทย อันประกอบด้วยหลายชนชาติ และผ่านยุคสมัยมาหลายสมัย บางสมัยก็ชนชาตินี้เป็นชนชั้นปกครอง บางสมัยก็ชนชาตินั้นเป็นชนชั้นปกครอง; ส่วนชนชาติใดอพยพมาจากที่ไหนนั้น เป็นเพียงส่วนประกอบทางตำนานอันเป็นข้อปลีกย่อย เป็นเรื่องของมานุษยชาติวิทยาเท่านั้น.

การศึกษาด้วยทรรศนะเช่นนี้เท่านั้นจึงจะได้รับความรู้ที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งสังคมในรัฐเอกภาพหนึ่งๆ ที่แท้จริง และจะไม่ก่อให้เกิดลัทธิคลั่งชาติหรือหลงเชื้อชาติ อันนำมาซึ่งความเพ้อฝันแผ่อิทธิพล หรือน้อยเนื้อต่ำใจคิดแบ่งแยกเอกภาพ. ทั้งนี้เพราะประวัติศาสตร์ที่ศึกษาในแนวนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของสังคมที่ทุกชนชาติเป็นเจ้าของ, เป็นผู้เคยมีบทบาทมาแล้ว, และก็ยังจะมีบทบาทต่อไปอีกในอนาคตภายในเอกภาพแห่งดินแดนนี้. ทุกชนชาติได้เคยมีหุ้นส่วนในดินแดนที่เป็นเอกภาพนี้มาแล้วแต่โบราณ, มีหุ้นส่วนในการสร้างสังคมนี้มาแล้วแต่โบราณ และก็ยังจะมีอยู่ต่อไป.

เอกภาพของรัฐหรือสังคมเกิดจากพื้นฐานเศรษฐกิจและความไหวตัวทางการเมือง มิได้เกิดขึ้นจากหรือกำหนดขึ้นจากเชื้อชาติ นี่เป็นความจริงที่เราจะต้องปลูกฝัง. เรื่องที่คิดจะกำหนดเอกภาพของรัฐหรือสังคมขึ้นจากเชื้อชาตินั้น เป็นเรื่องของความเพ้อฝันที่ไม่อาจเป็นจริง และไม่เคยเป็นความจริงมาก่อนเลยในอดีต. ความคิดอย่างนั้นขัดต่อความจริงของชีวิต เพราะชีวิตในสังคมรวมศูนย์กันด้วยเศรษฐกิจและการเมือง มิใช่ด้วยเชื้อชาติ. ความคิดอย่างนั้นรังแต่จะก่อให้เกิดความหายนะแก่มนุษยชาติทุกเชื้อชาติ ดังเช่นลัทธินาซีของฮิตเลอร์เคยก่อมาแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น.

เอกภาพของดินแดนและสังคมที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้ เป็นผลิตผลสืบทอดลงมาจากการไหวตัว, ต่อสู้, สร้างสรรค์ ของชนหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่. ชนเหล่านี้ได้ไหวตัว ต่อสู้ สร้างสรรค์ มาตั้งแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์ คือมีประวัติการณ์มาตั้งแต่สมัยหินดังที่เราได้พบร่องรอยอยู่มากมายหลายแห่งทั่วประเทศ. แล้วทำไมเราจึงจะไปตัดทุกอย่างทุกชนชาติทิ้งหมด, เรียนกันแต่ประวัติการณ์ของชนชาติเดียว;

แทนที่เราจะเริ่มเรียนประวัติการณ์ของสังคมบนผืนแผ่นดินนี้ตั้งแต่สมัยหิน, เรากลับหันหลังให้เสียหมดสิ้น แล้วเดินทางออกนอกประเทศไปเรียนประวัติการณ์ของสังคมอื่น เป็นต้นว่าน่านเจ้ากันเป็นวรรคเป็นเวร? นี่เป็นประวัติของเชื้อชาติ, ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของสังคมซึ่งหล่อหลอมขึ้นที่นี่ พัฒนาขึ้นที่นี่ มีชนชาตินั้นผ่านเข้ามา แล้วก็ผ่านออกไป อยู่ที่นี่.

สังคมไทยและผืนแผ่นดินไทยจะต้องเป็นเอกภาพ ข้าพเจ้าคัดค้านความคลั่งเชื้อชาติที่คิดแบ่งแยกเอกภาพนี้ทุกชนิด. แต่ขณะเดียวกันเอกภาพของสังคมไทยนี้ และผืนแผ่นดินนี้ ก็ประกอบขึ้นจากหลายภูมิภาคและหลายชนชาติ ข้าพเจ้าคัดค้านการผูกขาดเรียนประวัติของชนเชื้อชาติเดียว, ภูมิภาคเดียว ตัดประวัติของชนชาติอื่นและภูมิภาคอื่นทิ้งไป.

รัฐประชาชาติกำหนดขึ้นด้วยเอกภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และเอกภาพแห่งดินแดน, มีเอกภาพทางภาษา กล่าวคือมีภาษาที่มีลักษณะทั่วไป ภาษาหนึ่งเป็นภาษากลาง, และมีเอกภาพทางวัฒนธรรม คือมีวัฒนธรรมที่มีลักษณะทั่วไปกระแสหนึ่ง เป็นวัฒนธรรมหลักของรัฐ. องค์ประกอบของรัฐประชาชาติทั้งห้านี้จะละทิ้งเสียประการใดประการหนึ่งมิได้. ฉะนั้นในขณะที่ศึกษาเรื่องราวของแต่ละชนชาติ ซึ่งมีภาษาเป็นของตนเอง และมีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเองนั้น ก็จะเลยเถิดจนลืมเอกภาพทั้งห้าประการ, เกิดลัทธิคลั่งชาติหรือคลั่งท้องถิ่น (Provincialism) ขึ้น ไม่ได้เป็นอันขาด!
นี่คือทรรศนะและแนวทางศึกษาประวัติศาสตร์ที่ข้าพเจ้ายึดถือว่าถูกต้องที่สุด.

ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมจึงจะต้องพยายามปฏิเสธบทบาทของชนชาติที่พูดภาษาเขมรในดินแดนผืนนี้, แล้วพยายามพิสูจน์ให้ร่องรอยต่างๆ ของเขมรโบราณกลายเป็นชนชาติอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นไทย. ข้าพเจ้าเห็นว่าเราต้องยอมรับรู้บทบาทอันมีจริงและยาวนานของเขา. แต่ขณะเดียวกันชนชาติเขมรหรือชนชาติที่พูดภาษาเขมรบนผืนแผ่นดินนี้ ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเขมรแห่งนครธมเสมอไป, ทั้งนี้เพราะชนชาติมิได้กำหนดขอบเขตรัฐ. บางครั้งชนชาติที่พูดภาษาเขมรที่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำมูลแห่งอีสาน อาจเป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจพอๆ กับนครธม บางครั้งก็อาจจะยิ่งใหญ่กว่ารัฐเขมรแห่งนครธมและได้เป็นผู้ครองนครธม บางครั้งก็อาจตกเป็นเมืองขึ้นของรัฐเขมรแห่งนครธม...สภาพเช่นนี้มีขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์. รัฐในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็ดี ในภาคอีสานของไทยบัดนี้ก็ดี ล้วนเคยมีรัฐเขมร หรือรัฐที่ชนชั้นปกครองเป็นชนชาติเขมร และใช้ภาษาเขมรเป็นภาษากลางมาแล้วทั้งนั้น รัฐเหล่านั้นบางรัฐก็ใหญ่ บางรัฐก็เล็ก แต่ละรัฐเป็นอิสระแก่กันในบางระยะ รวมกันในบางระยะ แต่ที่สำคัก็คือเคยมีระยะอันยาวนานหลายร้อยปีที่รัฐเหล่านี้เป็นสังคมต่างหากที่อยู่นอกเขตอำนาจของรัฐ สังคมทาสแห่งเขมรนครธม, เจริรุ่งเรืองเคียงบ่าเคียงไหล่กับรัฐเขมรแห่งนครธม.

ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคัดค้านความเห็นของพวกนักประวัติศาสตร์ล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสแต่ก่อน ที่พยายามอุปโลกน์ให้ดินแดนไทยปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตกอยู่ใต้อำนาจรัฐเขมรนครธมมาโดยตลอดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๓ ถึง ๑๘.

ฉะนั้นเมื่อพูดถึงรัฐเขมรในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออีสาน ข้าพเจ้าจึงมิได้หมายความว่ารัฐเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเขมรนครธมเสมอไป หากหมายถึงรัฐที่มีชนชาติเขมรเป็นชนชั้นปกครอง, ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษากลาง; ชนชาติภายในรัฐไม่จำเป็นต้องเป็นชนชาวเขมรทั้งหมดและพูดภาษาเขมรทั้งหมด อาจจะมีส่วนที่เป็นละว้า เป็นมอ เป็นไทย เป็นจาม เป็นมลายู เป็นกุยหรือกวย. ศิลปวัฒนธรรมของรัฐนี้มีอิทธิพลแบบเขมร แต่ก็มิใช่แบบเขมรนครธม หากหล่อหลอมเป็นเอกภาพขึ้นจากศิลปวัฒนธรรมของเขมร มอ ชวา-มลายู เช่นที่เรียกว่าศิลปะสกุลลพบุรีเป็นอาทิ. ศิลปะสกุลนี้มีเค้าเขมรเป็นแกน แต่องค์ประกอบทั้งหมดเป็นอิสระจากเขมร, หากเป็นผลิตผลของสังคมแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้เองโดยเฉพาะ.

รัฐดังกล่าวนี้มีทั้งระยะที่เป็นอิสระ มีทั้งระยะที่ได้เป็นใหญ่เหนือนครธม และก็มีทั้งระยะที่ตกเป็นเมืองขึ้นของนครธม, มีการถ่ายเทแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างเขมรนครธมกับเขมรที่นี่. รัฐเหล่านี้มีชื่อของตนเป็นอิสระ เป็นต้นว่ารัฐละโว้ รัฐจานาศปุระ รัฐมหีธรปุระ ฯลฯ

รัฐที่มีชนชาติเขมรเป็นชนชั้นปกครองเหล่านี้หาใช่สิ่งนิรันดรไม่ ก่อนยุคของเขาบริเวณนี้ก็เป็นเขตสังคมของรัฐมอหรือชนชาติที่พูดภาษามอ, ก่อนหน้ามอขึ้นไปก็เป็นรัฐละว้า. ในระยะที่รัฐเขมรเหล่านี้เกิดขึ้นนั้น, เฉพาะในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยานี้ รัฐเขมรก็มิได้เป็นสิ่งจีรัง; บางระยะก็หายไป มีรัฐที่ชนชาติชวา-มลายูเป็นชนชั้นปกครองเกิดขึ้นแทนที่; บางระยะก็ถูกชนชาติไทยช่วงชิงอำนาจรัฐไปได้ ปรากฏเป็นรัฐไทยขึ้น. เรื่องของรัฐเขมรในระยะหลังจึงเป็นเรื่องบางระยะ บางสมัย ไม่ใช่ตลอดกาล.

ความผสมผสานคลุกเคล้าระหว่างมอเดิมแห่งทวารวดี กับเขมรแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (ละโว้) กับชวา-มลายูที่แผ่อิทธิพลขึ้นมาเป็นครั้งคราว รวมทั้งไทยซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่สำคัส่วนหนึ่งของสังคม ได้ก่อให้เกิดศิลปะสกุลช่างผสมขึ้นใหม่ คืออู่ทอง. ศิลปะสกุลช่างนี้เป็นศิลปะของดินแดนบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นของชนชาติต่างๆ ในบริเวณนี้ใช้และสร้างร่วมกัน; ไม่ว่าเขมรจะชิงอำนาจชนชั้นปกครองไปได้และตั้งรัฐเขมรขึ้น รัฐนั้นก็คงใช้ศิลปะนี้ และถ่ายเทศิลปะนี้กับเขมรนครธมและเขมรทางที่ราบสูงภาคอีสาน; ไม่ว่าชนชาติไทยจะชิงอำนาจการปกครองมาได้และตั้งรัฐไทยขึ้น รัฐนั้นก็คงใช้ศิลปะนี้ และถ่ายเทศิลปะนี้แลกเปลี่ยนกับรัฐไทยทางเหนือ เช่น เชลียง (ศรีสัชนาลัย) เป็นต้น.

ลักษณะของรัฐที่มีชนชั้นปกครองเป็นชนชาติชวา-มลายู, เขมร และไทย ณ บริเวณที่ได้มากลายเป็นเขตชั้นในของกรุงศรีอยุธยาในชั้นหลังดังกล่าวมานี้ เป็นลักษณะที่เราจะสำรวจได้ชัดจากประวัติศาสตร์แห่งศิลปะ.

พระปรางค์องค์ประธานแห่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรี ซึ่งก่อด้วยศิลาแลง เป็นปรางค์โดด ก่อบนฐานแคบลดชั้นสูงโดด, องค์ปรางค์ทรงสูงมีซุ้มประตูหลอกสามทิศ, จระนำเหนือประตูทรงมนผายสูง, ด้านตะวันออกเป็นซุ้มมุขเด็จยื่นเป็นห้องยาว เป็นทางเข้าด้านเดียว, องค์ปรางค์ไม่ประดับด้วยลายจำหลักลายเบาแบบเขมรนครธม หากประดับด้วยปูนปั้นแบบศิลปะมอทวารวดี หรือละโว้-หริภุไชย. นี่เป็นฝีมือช่างสกุลลพบุรีหรือละโว้อย่างชัดเจน. สกุลช่างนี้มีแกนอิทธิพลเขมร, แต่ไม่ใช่ลอกแบบเขมร. ปรางค์เขมรไม่สร้างทรงสูงโดด ส่วนที่เป็นประตูและซุ้มจระนำต่ำกว่านี้มาก. พระมหาธาตุองค์นี้ต่างกันอย่างชัดเจนกับปรางค์สามยอดซึ่งเป็นฝีมือช่างเขมรแท้.

สังคมรัฐเขมรที่ละโว้ยุคที่สร้างปรางค์มหาธาตุนี้ เป็นรัฐเขมรที่มีพัฒนาการทางศิลปะเฉพาะแบบของตนเอง และมีร่องรอยของมอทวารวดีเดิมในเรื่องศิลปะปูนปั้น รัฐนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐภายใต้อำนาจเขมรนครธมเลย

ในทางพุทธรูป เราได้พบพระพุทธรูปสำริดเป็นจำนวนมากที่มีเค้าหน้าเป็นเขมร แต่ทรวดทรงเป็นศรีวิชัย สวมเทริดกลีบขนนกแบบศิลปะศรีวิชัย เราเรียกศิลปะสกุลนี้ว่าสกุลลพบุรี นี่เป็นร่องรอยของรัฐละโว้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีกษัตริย์ชวา-มลายูแห่งศรีวิชัยขึ้นมาปกครอง (หรืออาจจะหลายครั้ง ระหว่าง พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๖๐๐) รัฐเขมร-ชวา หรือชวา-เขมรแห่งละโว้นี้ ได้เป็นสื่อถ่ายทอดศิลปะสกุลศรีวิชัยขึ้นไปยังภาคเหนือ เป็นต้นว่าวัดเจดีย์เจ็ดแถวที่เมืองเชลียง และศิลปกรรมแห่งรัฐหริภุไชย (ลำพูน) นอกจากนั้นยังเป็นทางผ่านของศิลปะชวาขึ้นไปยังบริเวณที่ราบสูงโคราช. ที่ปราสาทหินเมืองแขก ณ ตำบลโคราช เมืองโคราชเก่า จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเทวสถานบูชาพระศิวะ (พบศิวลึงค์อยู่นอกปราสาท) มีรูปสลักหินลายจำหลักศิลานูนต่ำอยู่รูปหนึ่ง เป็นภาพนางทุรคาชายาของพระศิวะ ปางมหิษาสุรมรรทินี (ปราบพาควาย), ซึ่งเป็นเรื่องปรากฏอยู่ในมารกัณเฑยบุราณะ. ภาพที่กล่าวนี้จำหลักเป็นนางทุรคายืนบนหลังควาย งอเข่า แยกขา มีสี่กร มือขวาบนถือจักร ล่างถือตรีศูล (สามง่าม) มือซ้ายบนชำรุดหมด มือล่างพอเห็นรอยได้ว่ายึดหางควายไว้. ภาพจำหลักดังกล่าวนี้เป็นแบบที่พบมากในอินโดนีเซีย ได้พบมากกว่า ๑๐๐ ภาพ และได้มาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ ภาพหนึ่งด้วย

(J.J. Boeles ใน JSS. Vol. XLVIII pt.2, Nov. 1950 pp. 87-8)

เมื่อชนชาติไทยได้เข้ามามีบทบาทที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ ศิลปะสกุลลพบุรีที่เป็นแบบเขมรผสมมอบ้าง (ปรางค์และปูนปั้น) หรือเขมรผสมชวาหรือศรีวิชัยบ้าง ได้หลอมตัวใหม่อีกครั้ง เป็นส่วนผสมของมอ เขมร ไทย และมีศรีวิชัยปน. ศิลปะที่เกิดใหม่นี้คือศิลปะสกุลช่างอู่ทอง. ปรางค์สมัยนี้พัฒนาขึ้นจากปรางค์ทรงสูงของลพบุรี แต่ขยายฐานออกให้ใหญ่มากกว่าเดิมหลายเท่า ยกฐานลดชั้นให้สูงกว่าเดิมจนมีลักษณะเป็นภูเขาย่อมๆ องค์ปรางค์เสริมยอดสูงเพรียวกว่าเดิม แต่คงรักษาเค้าศิลปะลพบุรีหรือละโว้ดั้งเดิมไว้. ศิลปะนี้ได้แลกเปลี่ยนถ่ายทอดกับทางเหนือ เช่นปรางค์มหาธาตุเชลียง จังหวัดสวรรคโลก เป็นต้น. ในบริเวณภาคกลาง ศิลปะฝีมือช่างปรางค์แบบอู่ทองนี้แพร่หลายมาก เราได้พบที่สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี อยุธยา เป็นต้น.

ส่วนพระพุทธรูปสกุลช่างอู่ทอง ซึ่งมีเค้าศิลปะลพบุรีเดิมมาหล่อหลอมขึ้นใหม่นั้น ก็ได้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง นอกจากบริเวณภาคกลางนี้แล้ว, ยังแพร่ไปถึงภาคอีสาน เป็นต้นว่าพระเศียรพระพุทธรูปศิลาที่วัดเดิม, อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. (มานิต วัลลิโภดม, นำเที่ยวพิมายและโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา. ๒๕๐๒, หน้า ๑๘-๑๙).

ตามการศึกษาของนายมานิต วัลลิโภดม, ศิลปะอู่ทองนี้ได้แพร่หลายถ่ายทอดออกไปถึงนครธมของเขมร เช่นที่ปราสาทหินเทพประณมกลางเมืองนครธม ข้างเทวสถานบายน, ปราสาทหินนครวัด ตลอดจนศิลาจำหลักบางชิ้นในพิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเป อันเป็นของเคลื่อนย้ายไปจากกลุ่มปราสาทบายน (เล่มเดียวกัน).

ข้าพเจ้าเสียดายมาก ที่ได้ไปนครวัด นครธม กว่าสิบครั้งแต่มิได้สังเกตในข้อนี้เลย. เฉพาะปฏิมาที่ตั้งเกลื่อนอยู่ตามระเบียงนครวัดนั้น มิได้เอาใจใส่เลยทีเดียว. มีเตะตาอยู่ก็แต่พระพุทธรูปศิลาองค์ใหญ่มหึมาที่วัดเทพประณม ซึ่งก็ได้แต่มองดูแต่ไกลและบอกตัวเองว่าไม่ใช่ฝีมือเขมร, แต่หาได้พิจารณาอะไรไม่. เมื่อได้อ่านงานของนายมานิต วัลลิโภดม จึงนึกขึ้นได้ทันทีว่าน่าจะเป็นจริงตามนั้น.

ศิลปะสกุลอู่ทองซึ่งก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ราว พ.ศ. ๑๕๐๐ และมีชีวิตมาจนราว พ.ศ. ๒๐๐๐ นี้ เป็นศิลปะที่เป็นคู่แข่งสำคัของศิลปะลพบุรี และเข่นฆ่าศิลปะลพบุรีลงในที่สุด. พวกเขมรนครธมที่ออกมาปกครองลพบุรี ได้พยายามสร้างศิลปกรรมของตน เช่นปรางค์สามยอด แต่ก็ไม่อาจทำลายศิลปะลพบุรีอันเป็นศิลปะของท้องถิ่นได้. ชาวเขมร-มอ-ไทยที่บริเวณนี้หล่อหลอมศิลปะของเขาขึ้นเองพร้อมด้วยอิทธิพลบางส่วนของศรีวิชัย, ปรากฏเป็นศิลปะอู่ทองขึ้น และศิลปะนี้เองได้กุมชัยชนะเหนือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในบั้นปลาย.

รัฐไทยก็ดี รัฐเขมรก็ดี ที่ใช้ชื่อว่าอโยธยา, ไม่ว่าในครั้งที่เขมรได้ขึ้นเป็นชนชั้นปกครอง หรือไทยเป็นชนชั้นปกครอง ต่างก็ใช้ศิลปกรรมนี้เป็นศิลปกรรมหลักสำคัของรัฐ. มีการถ่ายทอดศิลปกรรมจากที่อโยธยากับเขมรนครธม และจากอโยธยากับศรีสัชนาลัยหรือเชลียง ทั้งสองด้าน.

อักษรขอม ที่เราได้วิเคราะห์กันมาแล้วในบทก่อน คืออักษรที่มีกำเนิดมาจากอักษรเขมร หรือนัยหนึ่งก็คืออักษรเขมรที่ใช้อยู่ ณ บริเวณลุ่มเจ้าพระยานี้ และมีพัฒนาการของตนเฉพาะพิเศษขึ้นที่นี่. ชนชาติเขมรที่เป็นชนชั้นปกครองซึ่งมาจากนครธม อาจจะใช้อักษรเขมรแบบนครธมตามยุคสมัยของเขา แต่สำหรับชาวเขมรที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งชาวไทย ย่อมใช้อักษรของเขาเองตามความเคยชิน วัดต่างๆ อันเป็นสถานศึกษาก็ย่อมจะสอนหนังสือขอมหรือเขมรแบบพื้นเมืองของตนสืบทอดกันต่อไป. เมื่อเขมรพื้นเมืองได้มีอำนาจปกครองเป็นรัฐอิสระก็ใช้อักษรนี้, และเมื่อไทยได้อำนาจปกครองเป็นอิสระก็ใช้อักษรนี้ เรียกว่าอักษรขอมไทย. จนภายหลังได้พัฒนาอักษรของตนเองเป็นอักษรไทยขึ้น อักษรขอมไทยจึงคงเหลือใช้อยู่แต่ตามวัดหรือในทางศาสนา.

ตามที่กล่าวมาแล้ว คงจะพอเข้าใจได้แจ่มชัดถึงความแตกต่างระหว่างชนชาติกับรัฐ. และคงเป็นที่เข้าใจมั่นคงว่า เมื่อกล่าวถึงรัฐเขมรในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือทางลุ่มแม่น้ำมูล ย่อมมิได้หมายความว่าเป็นรัฐเมืองขึ้นของเขมรนครธมเสมอไป; หากส่วนใหญ่แล้วคือรัฐของชนชาติที่พูดภาษาเขมรซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่นี่ เกิดที่นี่ ตายที่นี่ มีศิลปวัฒนธรรมของตนเองเป็นอิสระที่นี่ มีอักษรศาสตร์ของตนเองซึ่งมีรากเหง้ามาจากอักษรเขมรเดิม แต่พัฒนาขึ้นที่นี่เป็นเอกเทศ.

การศึกษาประวัติศาสตร์แต่เดิมมาของเรา มิได้ศึกษาโดยสัมพันธ์กับลักษณะของสังคม. เมื่อเอ่ยถึงรัฐเขมร จึงมักนำเอาความคิดของรัฐเอกภาพอย่างปัจจุบันไปสวมให้ และเข้าใจว่าจะต้องเป็นอาณาจักรเดียว กว้างใหญ่ เป็นชาติใหญ่. นั่นเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจพัฒนาการสังคม, เอาสภาพที่เห็นปัจจุบัน ไปสวมให้แก่รูปลักษณะของรัฐโบราณ.

รัฐโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็ดี ลุ่มแม่น้ำยมก็ดี ลุ่มแม่น้ำกกก็ดี ลุ่มแม่น้ำมูลก็ดี เป็นรัฐแบบที่เรียกว่ารัฐเจ้าครองนคร หรือนาครรัฐ อย่างที่ยังเป็นอยู่ในเขตสิบสองปันนาและรัฐชานเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้.

ในเขตสิบสองปันนานั้น มีทั้งหมดสิบสองแคว้นเจ้าฟ้าผู้ครองนคร แคว้นหนึ่งเป็นปันนาหนึ่ง. ปันนานั้นเป็นภาษาไตลื้อ ตรงกับคำไทยว่าพันนา หมายถึงจำนวนที่นานับตามจำนวนข้าวพันธุ์ที่ใช้หว่านหนึ่งพันตาง, และมีความหมายเฉพาะถึงขอบเขตที่ดินที่มี "เจ้าหม่อม" ครอบครอง ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Principality หรือฝรั่งเศสว่า Principaulite คือรัฐเจ้าฟ้า. รัฐเหล่านี้ต่างเป็นอิสระ เมื่อมีรัฐใดเข้มแข็งขึ้น ก็รวบอำนาจการเมืองรวมศูนย์ปกครองเป็นเอกภาพเสียครั้งหนึ่ง แต่ก็ไปได้ไม่จีรัง เอกภาพก็ทลายลงอีก แล้วก็แย่งยิ่งชิงยุ่งกันไปตามแต่กำลังจะอำนวย.

รัฐไทยแถบลุ่มแม่น้ำกกก็มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้. ใครที่อ่านประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำกกแล้วคิดว่ารัฐเงินยาง (หิรันคร) หรือรัฐโยนกชัยบุรี (เชียงแสน) เป็นรัฐใหญ่มหึมาตลอดกาล นั่นฝันไปกลางวันแสกๆ.

รัฐเชียงใหม่ รัฐหริภุไชย รัฐพะเยา รัฐศรีสัชนาลัย (เชลียง) เดิม รัฐไตรตรึงษ์ ก็ล้วนเป็นทำนองเดียวกันนี้ทั้งสิ้น. พ่อขุนรามคำแหงแห่งสุโขทัยรวบอำนาจรวมศูนย์ได้ครั้งหนึ่งก็เพียงชั่วคราว สิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็แตกทลายออกเป็นรัฐเจ้าผู้ครองนครอีกต่อไป.

ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั้น ยิ่งสับสนมากกว่าทางเหนือ เพราะเป็นเมืองใกล้ทะเล มีการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศมากมายสับสน ชนิดที่เรียกได้ว่าเป็น cosmopolitan. รัฐที่บริเวณนี้มีหนาแน่น และซอยถี่ยิบ เป็นของชนหลายเชื้อชาติ ทั้งที่เป็นชาวพื้นเมืองและชาวต่างประเทศ, มีศิลปวัฒนธรรมหลายกระแส. บางระยะก็มีรัฐที่มั่งคั่งเข้มแข็งรวบอำนาจสำเร็จขึ้นคราวหนึ่ง รักษาเอกภาพไว้ได้เร็วบ้างช้าบ้าง แล้วก็แตกกระจายออกอีกตามเดิม. สิ่งที่คงอยู่และพัฒนาไปไม่ขาดสายคือศิลปกรรม ภาษา และวัฒนธรรม. ศิลปวัตถุแบบทวารวดีที่เราพบเกลื่อนกลาดนั้น มิได้หมายความว่าอาณาจักรทวารวดีจะต้องใหญ่โตคลุมตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปถึงเพชรบูรณ์, จากราชบุรีไปถึงปราจีนบุรี และจากกาจนบุรีไปถึงนครราชสีมาตลอดถึงกาฬสินธุ์ (ตามซากโบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่ได้พบ) ตลอดกาล. ในระยะสมัยของศิลปะสกุลนี้อาจมีรัฐผลัดเปลี่ยนกันทรงอำนาจหลายรัฐ หรือทรงอำนาจคู่เคียงกันหลายรัฐ. ทวารวดีอาจเป็นรัฐเล็กๆ รัฐหนึ่งที่แผ่อำนาจรวมศูนย์ได้ชั่วคราวแล้วก็ทลายไป กลายเป็นรัฐเล็กๆ ตามเดิมหรือเป็นเมืองขึ้นของรัฐอื่นที่พัฒนาขึ้นรวบอำนาจแทนที่ เป็นต้นว่ารัฐ

เขมรจานาศปุระ (อิสระต่างหากจากนครธม) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๔๐๐.

ลักษณะของรัฐเจ้าครองนครหรือนครรัฐเช่นกล่าวนี้ มาสิ้นสุดเมื่อพระเจ้ารามาธิบดีผู้สถาปนาอาณาจักรศักดินารวมศูนย์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓, ซึ่งได้พยายามทำลายรัฐเจ้าครองนครลงตามลำดับในช่วงระยะ ๑๐๐ ปีแรกแห่งสมัยศรีอยุธยา.

ส่วนทางกัมพูชานั้น ต่างกับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่นั่นเป็นรัฐสังคมทาสที่รวมศูนย์เกือบจะตลอดเวลา ดินแดนชั้นในของอาณาจักรนั้นจึงเป็นเอกภาพอยู่เสมอ. อำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นเอกภาพของรัฐ เปิดโอกาสให้แก่การมีฐานะเป็นรัฐมหาอำนาจ ก่อสร้างถาวรวัตถุตามคติความเชื่อถือของตนได้อย่างมหึมาและมากมาย (ปราสาทหินทั้งหมดมีที่พบแล้วกว่า ๖๐๐ แห่ง!)

ฉะนั้นในการศึกษาเรื่องของสังคมในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งระบบสังคมเป็นแบบเจ้าครองนครศักดินา (Feudal Principality), นานๆ จะมีการรวมศูนย์แท้จริงสักครั้ง, เราจึงจะนำไปเพ้อฝันให้เป็นรัฐสังคมที่เป็นเอกภาพใหญ่ เกรียงไกร แผ่อิทธิพลได้ถาวร อย่างรัฐสังคมทาสที่เป็นเอกภาพตลอดเวลา (มียกเว้นบ้างบางครั้ง) มิได้. ประวัติศาสตร์พัฒนาไปตามสภาพเศรษฐกิจ และระบบการผลิตของสังคม ไม่ใช่เรื่องยี่เกที่เราจะฝันเอาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบ.

รัฐเจ้าครองนครขนาดใหญ่ที่นับว่าเป็นหลักในบริเวณภาคกลางนี้ ดูเหมือนจะมีรัฐสุพรรณภูมิ (อู่ทอง), เพชรบุรี, ละโว้ (ลพบุรี), อโยธยา, ทวารวดี (แถบนครปฐม?), ศรีมหาโพธิ์ (ในปราจีนบุรี) และจันทบูร (ในจันทบุรี) นอกนั้นยังมีเมืองเล็กเมืองน้อยที่มีอายุถึงรุ่นทวารวดี (พ.ศ. ๑๒๐๐) อีกมาก. รัฐเหล่านี้มีทั้งที่เป็นของชนชาติละว้า มอ เขมร และไทย. และก็ผลัดเปลี่ยนกันมีอำนาจปกครองสูงสุดเป็นในบางระยะ ยาวบ้าง สั้นบ้าง.

ฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึงรัฐเขมรที่นี่ จึงต้องไม่เข้าใจว่าหมายถึงเขมรนครธมซึ่งแผ่อำนาจมาเป็นครั้งคราวเสมอไป. ทั้งก็ไม่จำเป็นต้องรังเกียจ พยายามพิสูจน์ว่ารัฐนั้นมิใช่ของชนชาติเขมร หากเป็นชนชาติขอมอะไรสักอย่าง.

ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ท่านที่เสนอทฤษฎีชนชาติขอมและรัฐขอมขึ้นโดยกล่าวว่ามิใช่เขมรนั้น คงจะมีความประสงค์ที่จะยืนยันออกมาว่า มีรัฐที่มิได้เป็นเมืองขึ้นของนครธมอยู่ที่นี่ แต่เป็นรัฐที่พูดภาษาเดียวกับนครธมและใช้อักษรคล้ายอักษรเขมรนครธม, แล้วก็เลยเรียกชื่อว่าเป็นรัฐของชนชาติขอม.

ความประสงค์ที่จะยืนยันดังกล่าวนี้, ถ้าเป็นจริงดังข้าพเจ้าคาดคะเน, ก็เป็นความคิดที่ข้าพเจ้ามีความเห็นสอดคล้องด้วยเต็มที่ แต่เรื่องจะปฏิเสธว่าขอมไม่ใช่เขมรนั้น ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย.

อนึ่งการที่จะสร้างความหมายของคำว่าขอมขึ้นใหม่ ให้หมายถึงชนชาติอื่นนั้น เป็นเรื่องยุ่ง ชวนงงเปล่าๆ เพราะไทยเราใช้คำว่าขอมเรียกเขมรทั้งนอกและในประเทศมาแต่โบราณกาลเหลือเกินแล้ว และในความสำนึกของคนไทยก็ยังคงเข้าใจว่าขอมคือเขมรโบราณอยู่แม้ในทุกวันนี้.
 
ที่มา : Love-Marijuana IP : 203.156.61.175
เมื่อวันที่ : 1/9/2549 22:46:05
 
   

ความคิดเห็นที่ 1
 
น่าสนใจครับ ต้องๆ ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ พิจารณา
การศึกษาประวัติศาสคร์ ต้องเปิดใจให้กว้าง และ
ควรศึกษาหลายๆแง่มุม จะได้ประโยชน์ครับ
โดย : sea IP : 202.90.118.247
วันที่ : 8/9/2549 21:44:20

ความคิดเห็นที่ 2
 
โดย : วง IP : 125.24.192.217
วันที่ : 11/9/2550 15:17:30

ความคิดเห็นที่ 3
 
ดีหลายเด้อ ขยมเฮวบาย
โดย : ยง IP : 125.24.192.217
วันที่ : 11/9/2550 15:18:28

ความคิดเห็นที่ 4
 
รักปูนะจากเด็กกรุงเก่าไม่ต้องบอกก้อรู้นะว่าเด็กกรุงเก่าจังหวัดอะไรถ้าใครไม่รู้ก็บ้าเต็มทีแล้ว

โดย : กรุงเก่า IP : 203.113.40.7
วันที่ : 14/11/2550 20:08:57

ความคิดเห็นที่ 5
 
น่าสนจัย

โดย : กิ๊ฟ IP : 124.157.149.73
วันที่ : 27/11/2551 9:17:51

ความคิดเห็นที่ 6
 
ผมว่าเกิดจากการที่เขมรเกิดการชอกช้ำมาตั้งแต่โบราณกาลที่โดน ญวน รุกราน ไทยบ้าง ฝรั่งเศสก็แล้ว และมีผู้นำประเทศที่จองหองอย่างฮุนเซน ที่ชอบเอาประวัตืศ่าสตร์มาเกี่ยวข้อง โดยคิดแต่เรื่องอดีต หรือประมาณจะเเก้แค้น โดยไม่คำนึงถึงเลยว่าไทย ในสมัยปัจจุบันไทยได้ให้ความช่วยเหลือแทบจะทุกด้าน ...หรือมีคนไทยบางกลุ่มที่เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ปล่อยให้ประเทศโดนย่ำยี จนลืมคิดไปว่าตัวเองเติบโตมาจากใหน
โดย : หนึ่ง ตาจรู๊ก ประดคนชัย บุรีรัมย์ IP : 110.164.242.105
วันที่ : 26/3/2554 16:34:34

ความคิดเห็นที่ 7
 
In response,

Coach Factory Outlet

the military-led

Coach Factory Store

interim government

Coach Outlet

announced Saturday

Coach Outlet

morning that its

Coach Outlet Online

constitutional guidelines

Coach Outlet

would no longer

Coach Outlet Online

be binding, only advisory.

Chanel Outlet

The government

Chanel Outlet

also revised the

Louis Vuitton Outlet

rules to

Coach Factory Store

say that

Chanel Handbags

the only role

Coach Outlet

of the

Chanel Bags

armed forces

Louis Vuitton

was protecting the

Coach Outlet

country and

Coach Outlet

“preserving its unity,”

Coach Outlet

rather than the broader

Chanel Bags

writ to guard Egypt’

Coach Outlet

s “constitutional legitimacy.” Many, especially Islamists.
โดย : [email protected] IP : 27.159.226.1
วันที่ : 23/11/2554 18:42:50

ความคิดเห็นที่ 8
 

Ehud Barak also predicted that Syria's ruling Assad loved types could fall within several weeks and that this could be considered a "blessing" for the center East."Something is incorrect with this family, the way in which they suppress the will from the Syrian people, killing them, slaughtering their individual people," he informed a conference in Vienna.Asked about possible customers for an Israeli assault on its arch foe Iran's nuclear sites, Barak mentioned he Air Max Jordan Fusion even now believed that it experienced been "time for urgent, coherent, paralyzing" punitive actions targeting Iranian essential oil make trades and its middle Cheap Jordan 7 bank."Nothing short of the kind of sanctions will work," Barak said, adding there is a necessity for just about any "direct attack, isolation, over the whole world" from the Iranian middle bank.


Speculation that Israel, which sees Iran's nuclear plan as an existential threat, could start preemptive strikes in opposition to Iran was fuelled with a U.N. report last calendar month which mentioned Tehran arrived Jordan Max Fusion out to possess worked on creating a nuclear weapon.The Islamic Republic, which often lashes out at Israel over its assumed atomic arsenal, says allegations that it is looking for nuclear arms are dependent on forged evidence.Barak mentioned he would "love to decide the Arab Spring jumping over" the Gulf into Iran, referring to political upheaval in Egypt, Tunisia, Libya and elsewhere over the last year."This regime in Iran, the ayatollahs, they should certainly be not be there I think in 10 or 15 years. It is in opposition to the dynamics from the Iranian individuals and Jordan Shoes what arrives about all near to the world.


"But if they turn nuclear they may assure an even more layer of immunity, political immunity for the regime using precisely the exact same way that Kim Jong-il assured his," Barak said, referring for the North Korean mind and that country's progress of nuclear weapons.He advised Jordan 13 Max Fusion the fact that Libyan conflict could have used a specific program if Muammar Gaddafi experienced declared in the outset that "he has three or 4 nuclear devices".Earlier this month, Cheap Jordan 3 Barak mentioned that an Israeli assault on Iran was not imminent. He has also Cheap Jordan 4 mentioned there experienced been numerous weeks left by which Cheap Jordans to create a decision on this type of action.Turning to activities in neighboring Syria, he predicted on Sunday the finish off from the 41-year rule from the Assad family. "They are steering to disappear, most almost certainly in numerous weeks...The slipping decrease of the loved types is mainly a blessing for the center East."

โดย : Jordan Shoes IP : 120.126.130.136
วันที่ : 28/12/2554 9:26:16

ความคิดเห็นที่ 9
 

I fail to see the Office 2010 humor or why they would ask me to review Microsoft Office 2010 professional product. Everything loaded, Outlook started and crashed upon printing. Microsoft Office 2010 Excel loaded and worked. All the others crashed upon launch. Removed the program from my PC and returned product for credit. The Microsoft Office support for installation problems is non-existant. The on-line Microsoft Office 2010 Home and Student automatic troubleshooting says everything is OK, but they don't know what is causing the crashing.


 

โดย : Microsoft Office IP : 209.163.228.245
วันที่ : 17/1/2555 14:04:02

ความคิดเห็นที่ 10
 
If you like Nike,please come to Nike Free Shop.There are Nike Free Run,Nike Free 3.0,Nike Free 5.0,Nike Free 7.0.

If you like Chanel Sunglasses,please come to Chanel Glasses shop and Chanel Eyeglasses
.

If you like Hogan Shoes,please go to Hogan Scarpe Store or Hogan Outlet Shop.

If you like Canada Goose Jakke,please come to Canada Goose Jakker shop.

If you like coats,please come to Canada Goose Sale Shop.There are Canada Goose Parka and Canada Goose Coats.

If you like Woolrich Parka ,please go to Woolrich Outlet shop or Woolrich Arctic Parka Store.

If you like Tods Shoes,please come to Tods Outlet.There are Tods Womens Shoes,Tods Mens Shoes.

If you like New Era Snapbacks ,please come to Snapback Hats Shop or Snapback Caps Store.

If you like Baseball Caps ,please come to Baseball Hats Shop.There are so many NY Caps,MLB Hats,New Era Caps.
โดย : Nike Free IP : 220.161.101.156
วันที่ : 9/2/2555 18:08:47

ความคิดเห็นที่ 11
 

Sac Louis Vuitton compilation des vêtements de créer une décision ce Knockoffs Hermes Kelly 35CM lieu sur ou tenues éventuellement occasionnel pour ce jour-là.Ce particulier?Embrayages Mesdames Sensation sont d'une aide pour tous ceux qui ont besoin d'aller à Varsity, un collège de contrôle, car il est satisfaisant pour soutenir fournisseur de société de développement par rapport à réfléchir avec vous est tout presque tous sont - peut-être même jacob Chihuahua!Sac Louis Vuitton est détendu sac, multicolores, vert, rouge, vert, rincer, pensez à votre choisissez - en utilisant le nous à l'intérieur de la liste.Il ya de la fourrure, en dépit de ce que les plumes, serviette douce qui sera en cuir verni, ainsi que l'un des plus significativement sensiblement plus simple.faire spécifique que vous.


Sac Louis Vuitton sauveteurs sont également sur le marché concernant les femmes au foyer pour enfants contenant, maman ne peut que retenir de nouveau tenir sur le développement et ses caractéristiques particulières, mais aussi des individuels en herbe accessoires '.Vous avez de nombreux choix avec ceux-ci?La plupart des femmes de concevoir le sac à main une fois qu'ils sont sur le marché en produits de couleurs métalliques, et toutes les couleurs identiques.Sac Louis Vuitton il ya une énorme quantité de sac à dos de modélisation supplémentaire indique que vous trouverez par vous désirez utiliser pour se transformer en utilisant les marchands de la division place ou les magasins de la division alternativement.Vous trouverez sur la totalité de l'environnement naturel comme une dernière place à l'arrière de add-ons en magasin pour apprendre.


Sac Louis Vuitton au sommet de laquelle positives des pierres artificielles, des restaurants ainsi que des boucles.sac à main à partir des outils respectifs, les garanties que torsadée qui est habituellement une dévastation all-inclusive par rapport vous oblige à vraiment grande liés au métal-air, des matériaux, ainsi que besoin!Une plus grande tactique pour un bagage illustration qui avait siège GT ce qui est l'objet matériel semi-formel?Sac Louis Vuitton au sein du lieu de vérifier peut être presque certainement de vous vaut comme une poignée plus bas à la quantité de dollars.Il a ces gens des pertes identiques, aspects, de poche, en dépit de ce que des marquages.Vous êtes dans un placement à heureusement adéquate et trouver mon partenaire Louis Vuitton sur le marché, même si plancher peut-être pas fertiles comme un acheteur authentique.


MULBERRY a consacré un nouveau sac à main à Vogue Cover Girl Lana Del Rey, inspiré par la signature regard rétro de la chanteuse - la première fois la marque a fait depuis le lancement de son best-seller Alexa sacoche. «J'adore le design, c'est un parfait mélange entre vieille école d'Hollywood et de style contemporain," dit-elle. "C'est un honneur qu'une telle marque classique et prestigieux nommerait un sac après moi." Mulberry directeur créatif Emma Hill a rencontré Del Rey l'an dernier et a été séduit par son unique, la voix mélancolique. Le chanteur effectuée lors d'une fête Los Angeles pour la marque en Décembre et a montré aujourd'hui un appui supplémentaire en participant à son spectacle London Fashion Week, aux côtés de Michelle Williams et Elizabeth Olsen. "Mulberry n'a pas sauté dans le train des tendances et il a un bon mélange de glamour," Del Rey nous a dit du spectacle. "Cette collection est magnifique." Le sac à main Del Rey sera disponible à partir de mai.

โดย : Sac Louis Vuitton IP : 184.22.252.52
วันที่ : 20/2/2555 16:27:06

ความคิดเห็นที่ 12
 
The ralph lauren polo are likely to be made of cheaper materials, and are therefore more prone to chipping and damage. Genuine ralph lauren shirts is crafted to a high standard, making this premium jewellery both desirable and practical. With such a huge range of ralph lauren outlet available,makes the perfect gift for ladies of any age. If you are a cheap ralph lauren polo collector and you are concerned about being given imitation as gifts.
โดย : cheap ralph lauren polo IP : 222.185.123.46
วันที่ : 27/2/2555 12:17:45

ความคิดเห็นที่ 13
 
For those who are


canada goose jakker

still in doubt and not convinced of the perks and advantages


canada goose sale

that they could get from LTC insurance policies, then this could be the best time to


canada goose online

start inquiring and asking those who currently receives


Canada Goose Jakke

their policy benefits if such insurance


Canada Goose Coats

policies are really efficient. Aside from the fact


Canada Goose Jackets

that a person could get peace of mind and a more comfortable retirement


woolrich parka

life if he owns one, there are also the more important


woolrich arctic parka

and major benefits that each LTC


woolrich online shop

policy gives the policyholders.
Youth Expedition Parka
Men's Banff Parka
Men's Freestyle Vest
Men's Chateau Parka
Men's Expedition Parka
Men's Yorkville Bomber
Men's Snow Mantra Parka
Women's Solaris Parka
Women's Trillium Parka
Women's Expedition Parka
Women's Montebello Parka
Women's Kensington Parka
Women's Chilliwack Bomber One of the most valuable


hogan scarpe

perks of these insurance policies is the chance to receive


hogan outlet

and get medical treatment from licensed and authorized medical


hogan shoes

professionals such as nurses, doctors, and yes, even caregivers


woolrich outlet

who were specially trained to help the insured individuals with their daily basic activities that they now find hard or difficult to do due to their health conditions. These medical workers will be the ones


woolrich arctic parka

who will manage and supervise the progress


woolrich sale

and development of each policyholder. They are assigned to crea


woolrich online

te daily activities that would cater and help the insured individuals to cope up and lessen the burdens that their current situation or illness gives them.
Canada Goose Banff Parka
Canada Goose Solaris Parka
Canada Goose Trillium Parka
Canada Goose Freestyle Vest
Canada Goose Chateau Parka
Canada Goose Yorkville Parka
Canada Goose Expedition Parka
Canada Goose Montebello Parka
Canada Goose Kensington Parka
Canada Goose Chilliwack Bomber
Canada Goose Snow Mantra Parka Aside from these, part of the benefits that long term care ins policies provide is the assurance that those who are confined in the nursing homes and other assisted living facilities are well-guarded and their conditions are monitored 24 hours a


tods shoes

day. The doctors and nurses could also act as coordinators and liaison


tods outlet

officers for the family members of the elder policyholder by telling them


tods womens shoes

updates, and any other pertinent detail regarding


tods mens shoes

the stay of their loved one in the facility. But if a person is not comfortable to stay


Snapback Hats

in a nursing home, he could still be given and receive his policy


New Era Snapback

benefits at his own home. An elder care expert may then be separately


Snapback Caps

hired in order to have someone assist them with the process of


baseball caps

availing the services that they would need and also to help them with the supervision of


baseball hats

the persons taking care of the insured person.
Canada Goose Banff Parka
Canada Goose Chateau Parka
Canada Goose Chilliwack Parka
Canada Goose Classic Parka
Canada Goose Expedition Parka
Canada Goose Gloves
Canada Goose Kids Parka
Canada Goose Langford Parka
Canada Goose Montebello Parka
Canada Goose Solaris Parka
Canada Goose Trillium Parka
Canada Goose Vests Men
Canada Goose Vests Women LTC plans also give the policy owners


NY caps

the access and right to use several medical and hospital equipment or facility that


MLB hats

they might need. Some of these equipments include oxygen and wheelchairs


new era caps

that most old policyholders need. Those who want to receive


Canada Goose Outlet

treatment from their home may ask their insurance provider of the conditions if they were to use such facilities. Availing and owning long term care ins


Canada Goose Parka

surely gives the policyholder many benefits that they could make full use in order to maximize their insurance plans. To know more about the other advantages, you may check out the websites of some private insurance providers or ask directly your agent about it.


Adidas Jeremy ScottAdidas WingsJeremy Scott Shoes

Adidas Jeremy Scott 3 Tongue Adidas Jeremy Scott JS Bones Adidas Jeremy Scott JS Logo Adidas Jeremy Scott Leopard Adidas Jeremy Scott Mickey Mouse Adidas Jeremy Scott Panda Bear Adidas Jeremy Scott Teddy Bear Adidas Jeremy Scott Wings Adidas Jeremy Scott Wings 2.0 Adidas Jeremy Scott Wings Sandal Adidas JS Wings Ballerina
โดย : a IP : 220.161.100.214
วันที่ : 28/2/2555 13:11:27

ความคิดเห็นที่ 14
 
UCVHOST is the leading VPS Hosting seller on the internet and has plans
( Windows VPS, Cheap VPS, Forex VPS, Email VPS, Plesk VPS, MS SQL VPS, Shared Hosting, Linux VPS and Windows Hyper V ) catering to everyone’s needs. UCVHOST is also platinum partner ( Parallels Partner ) with Parallels UCVHOST has recently been awarded the Emerging Region Partner Of The Year Award. Just visit UCVHOST and see the difference. Chat with our support executives and check the expertise of each one of them. UCVHOST
is the best and you can see this for yourself by signing up with us with our 30 day money back guarantee.For more information visit Windows VPS | VPS Hosting | Shared Hosting | Forex VPS | Cheap VPS | MT4 VPS | Cheap Hosting |Windows Hosting | Virtual Server | VPS Hosting | Cheap VPS

For Hosting plans in India visit: Windows VPS | Cheap VPS | Forex VPS | Best VPS | VPS Hosting | Smartermail VPS | MS SQL VPS | Plesk VPSFor more information visit : Windows VPS I Linux VPS | Forex VPS | Email VPS | Cheap VPS | INSTASPACE | INSTASPACE
โดย : martin IP : 182.68.200.103
วันที่ : 28/2/2555 18:32:17

ความคิดเห็นที่ 15
 
The New York Knicks claimed Lin off waivers on December 27 to be a backup behind Toney Douglas and Mike Bibby after an injury to guard Iman Shumpert; recently-signed guard Baron Davis was also injured and weeks away from playing. Chanel Sunglasses
Chanel Glasses Chanel Eyeglasses Lin becomes a restricted free agent at the end of the season. Snapback Hats New Era Snapbacks Snapback Caps Lin said he was "competing for a backup spot, and people see me as the 12th to 15th guy on the roster. It's a numbers game." As the Knicks' third-string point guard, he made his season debut on the road against the Warriors, where he was warmly cheered in his return to Oracle Arena. On January 17, 2012, Lin was assigned to the Erie BayHawks of the D-League. On January 20, he had a triple-double with 28 points, 11 rebounds, and 12 assists in the BayHawks' 122–113 victory over the Maine Red Claws. Lin was recalled by the Knicks three days later.

On January 28, Davis suffered a setback that postponed his Knicks debut. baseball caps baseball hats NY caps MLB hats new era caps Then New York considered releasing Lin before his contract became guaranteed on February 10 so they could sign a new player. However, after the Knicks squandered a fourth quarter lead in a February 3 loss to the Boston Celtics, coach Mike D'Antoni decided to give Lin a chance to play. "He got lucky because we were playing so bad," said D'Antoni. Tods Shoes Tods Outlet Tods Womens Shoes Tods Mens Shoes Lin had played only 55 minutes through the Knicks' first 23 games, but he would unexpectedly lead a turnaround of an 8–15 team that had lost 11 of its last 13 games.

On February 4, Lin outplayed All-Star guard Deron Williams and had 25 points, five rebounds, and seven assists—all career-highs—in a 99–92 Knicks victory over the New Jersey Nets. Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Shoes Teammate Carmelo Anthony suggested to coach Mike D'Antoni at halftime that Lin should play more in the second half. After the game, D'Antoni said Lin has a point-guard mentality and "a rhyme and a reason for what he is doing out there." In the subsequent game against the Utah Jazz, Lin made his first career start playing without stars Anthony, who left the game due to injury, and Amar'e Stoudemire, whose older brother had died. Woolrich Outlet Woolrich Arctic Parka Woolrich Online Woolrich Sale Woolrich Parka Woolrich Arctic Parka Woolrich Online Shop Woolrich Arctic Parka Woolrich Jacken Woolrich Outlet Lin had 28 points and eight assists in the Knicks' 99–88 win.

On February 14, with less than a second remaining, Lin scored a game-winning three-pointer against the Toronto Raptors. The basket so amazed the Lakers, watching on TV, that veteran player Metta World Peace ran by reporters shouting "Linsanity! Linsanity!" Canada Goose Jakker Canada Goose Online Canada Goose Sale Canada Goose Jakke Canada Goose Coats Canada Goose Jackets
Canada Goose Parka
Canada Goose Coats
Canada Goose Sale and waving his hands above his head. Lin became the first NBA player to score at least 20 points and have seven assists in each of his first five starts. In the following game against the Sacramento Kings, Lin recorded a career-high 13 assists and led the Knicks back to .500. New York had a 7–0 record after Lin started receiving major playing time, 6–0 with him starting. The winning streak ended in an 89–85 loss to the New Orleans Hornets; Lin scored 26 points but had nine turnovers. On February 19 in a 104–97 win against the Dallas Mavericks, Lin scored 28 points and tallied career highs with 14 assists and five steals.

Canada Goose Jakker
Canada Goose Online
Canada Goose Sale

Men's Chateau Parka
Men's Expedition Parka
Men's Yorkville Bomber
Men's Snow Mantra Parka
Women's Solaris Parka
Women's Trillium Parka
Women's Expedition Parka
Women's Montebello Parka
Women's Kensington Parka
Women's Chilliwack Bomber

Canada Goose Jakke
Canada Goose Coats
Canada Goose Jackets

Canada Goose Banff Parka
Canada Goose Solaris Parka
Canada Goose Trillium Parka
Canada Goose Freestyle Vest
Canada Goose Chateau Parka
Canada Goose Yorkville Parka
Canada Goose Expedition Parka
Canada Goose Montebello Parka
Canada Goose Kensington Parka
Canada Goose Chilliwack Bomber
Canada Goose Snow Mantra Parka


Canada Goose Parka

Canada Goose Coats

Canada Goose Sale

Canada Goose Banff Parka

Canada Goose Chateau Parka

Canada Goose Chilliwack Parka

Canada Goose Classic Parka

Canada Goose Expedition Parka

Canada Goose Gloves

Canada Goose Kids Parka

Canada Goose Langford Parka

Canada Goose Montebello Parka

Canada Goose Solaris Parka

Canada Goose Trillium Parka

Canada Goose Vests Men

Canada Goose Vests Women

Nike Free 3.0
Nike Free 5.0
Nike Free 7.0

Nike Free 3.0 V2
Nike Free 3.0 V3
Nike Free 5.0 V4
Nike Free 7.0 V2
Nike Free Run+
Nike Free Run+2
Nike Free Run+3
Nike Free TR Fit

The Knicks scrambled to start selling replicas of Lin's No. 17 jerseys and t-shirts, and the sales and traffic for their online store increased more than 3,000%.

Adidas Jeremy Scott
Adidas Wings
Jeremy Scott Shoes

Adidas Jeremy Scott 3 Tongue
Adidas Jeremy Scott JS Bones
Adidas Jeremy Scott JS Logo
Adidas Jeremy Scott Leopard
Adidas Jeremy Scott Mickey Mouse
Adidas Jeremy Scott Panda Bear
Adidas Jeremy Scott Teddy Bear
Adidas Jeremy Scott Wings
Adidas Jeremy Scott Wings 2.0
Adidas Jeremy Scott Wings Sandal
Adidas JS Wings Ballerina

Jeremy Scott Adidas
Jeremy Scott Shoes
Jeremy Scott WingsMichael Kors Handbags

Michael Kors Outlet

Michael Kors Bags

Michael Kors Purses


Michael Kors Belts

Michael Kors Wallets

Michael Kors Totes

Michael Kors Shoulder Bags

Michael Kors Satchel

Michael Kors Hamilton Tote

Michael Kors Grayson Satchel

Michael Kors Classic Tote

Michael Kors Bedford Dressy Tote


Burberry Scarf

Burberry Scarves

Burberry Sale

Burberry outlet

Thank you for your attention!
โดย : MICHAEL KORS OUTLET IP : 117.26.223.88
วันที่ : 1/3/2555 19:24:25

ความคิดเห็นที่ 16
 
Jeremy Lin's Early Life

Jeremy Lin was born in Los Angeles, California, and grew up in a Christian family in the San Francisco Bay Area city of Palo Alto. Chanel Sunglasses Chanel Glasses Chanel Eyeglasses His parents, Gie-Ming and Shirley, emigrated from Taiwan to the United States in the mid-1970s. Snapback Hats New Era Snapbacks Snapback Caps They are dual nationals of both Taiwan and the U.S. baseball caps baseball hats NY caps MLB hats new era caps Lin's paternal family comes from Beidou, Changhua in Taiwan (his father's distant ancestors immigrated to Taiwan from Zhangpu County, Fujian, in mainland China, in 1707), while his maternal grandmother immigrated to Southern Taiwan in the late 1940s from Pinghu, Zhejiang in mainland China. Tods Shoes Tods Outlet Tods Womens Shoes Tods Mens Shoes

Lin's parents are both 5 feet 6 inches (1.68 m) tall. Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Shoes His maternal grandmother's family was tall, and her father was over 6 feet (1.8 m). Lin has an older brother, Josh, and a younger brother, Joseph. Gie-Ming taught his sons to play basketball at the local YMCA.

In his senior year in 2005–2006, Lin captained Palo Alto High School to a 32–1 record and upset nationally ranked Mater Dei, 51–47, for the California Interscholastic Federation (CIF) Division II state title. Woolrich Outlet Woolrich Arctic Parka Woolrich Online Woolrich Sale Woolrich Parka Woolrich Arctic Parka Woolrich Online Shop Woolrich Arctic Parka Woolrich Jacken Woolrich Outlet He was named first-team All-State and Northern California Division II Player of the Year, Canada Goose Jakker Canada Goose Online Canada Goose Sale Canada Goose Jakke Canada Goose Coats Canada Goose Jackets
Canada Goose Parka
Canada Goose Coats
Canada Goose Sale ending his senior year averaging 15.1 points, 7.1 assists, 6.2 rebounds and 5.0 steals.

Canada Goose Jakker
Canada Goose Online
Canada Goose Sale

Men's Chateau Parka
Men's Expedition Parka
Men's Yorkville Bomber
Men's Snow Mantra Parka
Women's Solaris Parka
Women's Trillium Parka
Women's Expedition Parka
Women's Montebello Parka
Women's Kensington Parka
Women's Chilliwack Bomber

Canada Goose Jakke
Canada Goose Coats
Canada Goose Jackets

Canada Goose Banff Parka
Canada Goose Solaris Parka
Canada Goose Trillium Parka
Canada Goose Freestyle Vest
Canada Goose Chateau Parka
Canada Goose Yorkville Parka
Canada Goose Expedition Parka
Canada Goose Montebello Parka
Canada Goose Kensington Parka
Canada Goose Chilliwack Bomber
Canada Goose Snow Mantra Parka


Canada Goose Parka

Canada Goose Coats

Canada Goose Sale

Canada Goose Banff Parka

Canada Goose Chateau Parka

Canada Goose Chilliwack Parka

Canada Goose Classic Parka

Canada Goose Expedition Parka

Canada Goose Gloves

Canada Goose Kids Parka

Canada Goose Langford Parka

Canada Goose Montebello Parka

Canada Goose Solaris Parka

Canada Goose Trillium Parka

Canada Goose Vests Men

Canada Goose Vests Women

Nike Free 3.0
Nike Free 5.0
Nike Free 7.0

Nike Free 3.0 V2
Nike Free 3.0 V3
Nike Free 5.0 V4
Nike Free 7.0 V2
Nike Free Run+
Nike Free Run+2
Nike Free Run+3
Nike Free TR Fit

Adidas Jeremy Scott
Adidas Wings
Jeremy Scott Shoes

Adidas Jeremy Scott 3 Tongue
Adidas Jeremy Scott JS Bones
Adidas Jeremy Scott JS Logo
Adidas Jeremy Scott Leopard
Adidas Jeremy Scott Mickey Mouse
Adidas Jeremy Scott Panda Bear
Adidas Jeremy Scott Teddy Bear
Adidas Jeremy Scott Wings
Adidas Jeremy Scott Wings 2.0
Adidas Jeremy Scott Wings Sandal
Adidas JS Wings Ballerina

Jeremy Scott Adidas
Jeremy Scott Shoes
Jeremy Scott WingsMichael Kors Handbags

Michael Kors Outlet

Michael Kors Bags

Michael Kors Purses


Michael Kors Belts

Michael Kors Wallets

Michael Kors Totes

Michael Kors Shoulder Bags

Michael Kors Satchel

Michael Kors Hamilton Tote

Michael Kors Grayson Satchel

Michael Kors Classic Tote

Michael Kors Bedford Dressy Tote


Burberry Scarf

Burberry Scarves

Burberry Sale

Burberry outlet

And this is only the start of Jeremy Lin's Story. Thank you for your attention!
โดย : MICHAEL KORS OUTLET IP : 117.26.220.82
วันที่ : 5/3/2555 9:10:56

ความคิดเห็นที่ 17
 
There is a saying that

canada goose jakker

nothing in life is free. Is this true? Well in the

canada goose sale

majority of cases it is and we only get what we pay for. However

canada goose online

when it comes to having the opportunity of getting something

Canada Goose Jakke

for free, the answer to the title question is yes you may be able

Canada Goose Coats

to. You can get free entry to competitions to

Canada Goose Jackets

win prizes and gifts without it costing you a penny. So

woolrich parka

how does this work?
How Does It Work?
Michael Kors Belts
Michael Kors Wallets
Michael Kors Totes
Michael Kors Shoulder Bags
Michael Kors Satchel
Michael Kors Hamilton Tote
Michael Kors Grayson Satchel
Michael Kors Classic Tote
Michael Kors Bedford Dressy Tote
There are many

woolrich arctic parka

different types of on-line competitions available on the

woolrich online shop

Internet. All of these offer individuals

hogan scarpe

the chance to get something free. This may be a free phone

hogan outlet

, money to spend at certain stores or supermarkets, free cash to spend

hogan shoes

wherever you want or even to be in with the chance of winning a car. So

woolrich outlet

what do you have to do to be in a with a chance of winning

woolrich arctic parka

something for free?. Here are some

woolrich sale

tips:
Adidas Jeremy Scott 3 Tongue
Adidas Jeremy Scott JS Bones
Adidas Jeremy Scott JS Logo
Adidas Jeremy Scott Leopard
Adidas Jeremy Scott Mickey Mouse
Adidas Jeremy Scott Panda Bear
Adidas Jeremy Scott Teddy Bear
Adidas Jeremy Scott Wings
Adidas Jeremy Scott Wings 2.0
Adidas Jeremy Scott Wings Sandal
Adidas JS Wings Ballerina
Make sure that they are

woolrich online

totally free to enter. This means check that

tods shoes

you do not have to leave your credit card details, nor do you have to

tods outlet

purchase anything at the time of entering or in the future.
Typically, to be able

tods womens shoes

to enter on-line for a chance to
Nike Free 3.0 V2
Nike Free 3.0 V3
Nike Free 5.0 V4
Nike Free 7.0 V2
Nike Free Run+
Nike Free Run+2
Nike Free Run+3
Nike Free TR Fit
win you may have

tods mens shoes

to sign up for a free account. This generally means subscribing

Snapback Hats

and leaving your email, your address and other personal information. However

New Era Snapback

there are benefits to this as then you

Snapback Caps

can enter as many times as you want. The downside is that you may be

baseball caps

bombarded with emails.
Canada Goose Banff Parka
Canada Goose Chateau Parka
Canada Goose Chilliwack Parka
Canada Goose Classic Parka
Canada Goose Expedition Parka
Canada Goose Gloves
Canada Goose Kids Parka
Canada Goose Langford Parka
Canada Goose Montebello Parka
Canada Goose Solaris Parka
Canada Goose Trillium Parka
Canada Goose Vests Men
Canada Goose Vests Women
There is generally no

baseball hats

limit as to how many times you are able to enter. The more you

NY caps

enter, typically the better the odds of winning. However that is not to

MLB hats

say that you are guaranteed to win.
If you do not win the first

new era caps

time you enter see if you can enter again. Some will only allow one entry

Canada Goose Outlet

while others may be more

Canada Goose Parka

flexible.
Canada Goose Banff Parka
Canada Goose Solaris Parka
Canada Goose Trillium Parka
Canada Goose Freestyle Vest
Canada Goose Chateau Parka
Canada Goose Yorkville Parka
Canada Goose Expedition Parka
Canada Goose Montebello Parka
Canada Goose Kensington Parka
Canada Goose Chilliwack Bomber
Canada Goose Snow Mantra Parka
Once you have

Adidas Jeremy Scott

become a member of a website you can then choose which of the

Adidas Wings

offers you want to enter. Some of the best websites will have many

Jeremy Scott Shoes

categories all laid out in different sections, and

Jeremy Scott Adidas

this makes choosing the ones you wish to enter

Jeremy Scott Shoes

easier. You can click on the one you are interested in

Jeremy Scott Wings

, and enter it.
Some of websites

Burberry Scarves

ask that you fill

Burberry Scarf

out a survey as way of entering. Surveys on some of the websites are very brief and it is just a

Burberry Sale

matter of ticking a few boxes, many are just a single page. However,

Burberry outlet

others may be very long.
After you have answered the questions on your particular survey you click enter and you then have free entry into that specific competition. Usually if you are a member you can then enter another competition and try your luck again.
Women's Solaris Parka
Women's Trillium Parka
Women's Expedition Parka
Women's Montebello Parka
Women's Kensington Parka
Women's Chilliwack Bomber
Taking a few minutes of your time to enter free competitions online can be worth it, especially if you are feeling lucky. If this is the case the yes you may be able to get something free.
We have found some of the best online competitions on the Internet and gathered them together all in one place. If you want to be in with a chance of getting something for free check out free competitions online.
Youth Expedition Parka
Men's Banff Parka
Men's Freestyle Vest
Men's Chateau Parka
Men's Expedition Parka
Men's Yorkville Bomber
Men's Snow Mantra Parka

Michael Kors Handbags


Michael Kors Outlet


Michael Kors Bags


Michael Kors Purses


Michael Kors Purses


Michael Kors Handbags


Michael Kors Outlet

โดย : abc IP : 117.26.220.82
วันที่ : 12/3/2555 9:10:15

ความคิดเห็นที่ 18
 
You don,t need to go out of your house and wander about to find the LV Bags you like.Additionally, special discounts of the goods such as

louis vuitton

Purses are offered everyday. Hurry up! any

louis vuitton outlet

New backpack features usa a function grownup overall look. Varied piece allows that it is captivated me within the approve and also further than your body. It is a symbol regarding position not to mention nature, Here I would like to launch a excellent bags pertaining to business men, which may be

dre beats

Cupertino M56398. beats is one of the most distinguished leather brand all over the world. You can find many wonderful cheap

beats headphones

on our beats Factory Stores. The green lucky clover necklace at the

polo ralph lauren uk

is so fabulous. It's just a delightful gift for a loved one, or treat for yourself. Coach handbags with double-stitched seams and handles, added inside pockets, and only the finest leathers. we guarantee the toppest handbags at low price you will find from

coach outlet online

. With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important.

coach outlet

offers exactly what you want. In the

coach outlet online

shop, a collection of high quality and hottest Coach Shoulder Bags is offered to you. They are all at the best prices you will ever find. 
โดย : louis vuitton IP : 117.26.223.151
วันที่ : 15/3/2555 18:02:25

ความคิดเห็นที่ 19
 11, 2011— The search for missing 10-month-old Lisa Irwin entered entered retro 11 entered its second week today with Kansas City police searching
well of an abandoned house near the girl's home for for jordan fusion for several hours before hitting another dead end.More than a
investigators and firefighters crowded around an opening created in the the cheap jordan basketball shoes the old wooden deck to access the well. A yellow
red tripod was set up to lower firefighters into the the retro 11 the well. But several hours later, the well had been
and nothing was found.This was the latest attempt to make make jordan concord 11 make progress in a case that has baffled investigators and
them grasping for new ideas.It's an abandoned house, there's a a

retro jordan

a well under the deck. We're searching it because it's
right thing to do, Capt. Steve Young told ABCNews.com today today

cheap air jordans

today as police and firefighters dismantled part of the house'sโดย : retro jordan IP : 182.86.6.82
วันที่ : 17/3/2555 15:27:34

ความคิดเห็นที่ 20
 
The New York Knicks beat Philadelphia 76ers tonight!
With the win, the resurgent Knicks (23-24) moved to within three games of the 76ers for the Atlantic Division lead with 19 games left in the season. Michael Kors Handbags
Michael Kors Outlet
Michael Kors Bags
Michael Kors Purses The win was also critical in that it clinched the season series against Philadelphia in the event of a tie-breaker.
Michael Kors Outlet Online
Michael Kors Sale

MK Bags , and the New York Knicks won the game! Michael Kors Purses Michael Kors Handbags Michael Kors Outlet , it's amazing, isnn't it?

76ers coach Doug Collins said wherever the Knicks finish, Jeremy Scott Adidas Jeremy Scott Shoes Jeremy Scott Wings they're going to give someone a lot of trouble in the first round.

"When you start looking at it, the cream of the crop is Miami and Chicago," Collins said, "and I guarantee you Miami and Chicago sure doesn't want to see the New York Knicks at 7 or 8 (seeds). . . . Burberry Scarf
Burberry Scarves
Burberry Sale
Burberry outlet There are teams out there saying,
Michael Kors Bag
Michael Kors Tote
Michael Kors Handbags Outlet I don't want to play them."

Mike Woodson's NBA career began as a rookie with the Knicks in 1979-80 and while the former first round pick spent just one season in New York, Mulberry Uk
Mulberry Bag
Mulberry Outlet
Mulberry Alexa he did play for the franchise's all-time greatest coach, Red Holzman. Snapback Hats New Era Snapbacks Snapback Caps Woodson has now joined Holzman in the record books matching the best start after a coaching change with a 5-0 mark. baseball caps baseball hats NY caps MLB hats new era caps Holzman guided the Knicks to five straight wins after he took over for the fired Willis Reed in November 1978. Woolrich Outlet
Woolrich Arctic Parka Woolrich Online
Woolrich Sale It was Holzman's second stint as Knicks head coach.

Quote To Note:

"I learned that my team is not going to buckle Woolrich Parka Woolrich Arctic Parka Woolrich Online Shop and I honestly believe that they believe they can win any game that they play now."
—Knicks interim coach Mike Woodson Woolrich Arctic Parka Woolrich Jacken Woolrich Outlet after his team won its fifth straight.

The New York Knicks get to play another game against the Toronto Raptors on Friday night (March 23), Canada Goose Jakker Canada Goose Online Canada Goose Sale giving the team a shot at running the current win streak to six games. Canada Goose Jakke Canada Goose Coats Canada Goose Jackets While the Raptors are certainly a team in disarray, this isn't a game that the Knicks should take lightly.
Canada Goose Parka

Canada Goose Coats
Canada Goose Sale After all, the Raptors have beaten the Knicks once already this season, showing that the team is good enough to possibly do it again.

The Atlantic division standings have become even tighter, Nike Free 3.0 Nike Free 5.0 Nike Free 7.0 especially after the Knicks went into Philadelphia and took down the 76ers on Wednesday (March 21). Nike Free 3.0 V2 Nike Free 3.0 V3 Nike Free 5.0 V4 Nike Free 7.0 V2 Nike Free Run+ Nike Free Run+2 Nike Free Run+3 Nike Free TR Fit Now the Knicks trail Philadelphia by just three games and I think that New York could still claim the division. I think that the best chance for the Knicks to go deep into the 2012 Eastern Conference Playoffs is to win the Atlantic and take that No. 4 seed. It would give the team home court advantage in the first round and likely avoid the Miami Heat until the Eastern Conference Finals.

But what New York has to do is beat the weaker teams like Toronto and not slip up when the playoffs are on the line. Keeping with the current game plan, the Knicks need strong performances from the starters and the bench. Adidas Jeremy Scott Adidas Wings Jeremy Scott Shoes The team did just beat the Raptors by 19 points on March 20, but has got to keep the pressure on defense going. I think that the best way to put down the Raptors again is to keep the ball moving, play strong help-defense and to get great contributions from Steve Novak and J.R. Smith once again.

In the next three games, the Knicks play the Raptors, Detroit Pistons and Milwaukee Bucks. Those are three very winnable games that could move the team close to the Boston Celtics and 76ers in the Atlantic division. Unfortunately, the Knicks don't get to play Philadelphia again this season, so the team just needs to win games and hope for a little help from the 76ers' opponents.

I am a little worried about Jared Jeffries staying healthy, because he is extremely important to this team. Hopefully he is ready to go again and that he can provide that spectacular defense that has helped the team get back on the winning track. With Carmelo Anthony and Amare Stoudemire leading the way again, I expect the Knicks to make easy work of the Raptors and push the record back to .500 overall on Friday night (March 23).
โดย : MICHAEL KORS HANDBAGS IP : 59.58.149.218
วันที่ : 30/3/2555 16:54:56

ความคิดเห็นที่ 21
 
linjianxuan20120417

Louis Vuitton


coach purses


hermes belts


tory burch outlet


Louis Vuitton


Coach purses


burberry handbags


Louis Vuitton Sale


coach outlet


hermes


burberry outlet


Tory burch


hermes


coach outlet store


coach factory


hermes birkin


Tory burch


coach factory online


louis vuitton outlet


burberry handbags


coach factory store


coach purses outlet


www.coachfactory.com


hermes handbags


burberry outlet


coach store online


Tory burch bags


coach factory


coach handbags


louis vuitton handbags


coach factory outlet coupons


louis vuitton outlet store


coach factory store online


louis vuitton bags


discount Coach Purses


coach outlet


coach factory outlet online


coach outlet store online


burberry


louis vuitton shoes


burberry


Coach purses outlet


coach factory outlet store


Coach outlet


tory burch boots


louis vuitton shoes


coach outlet store online


tory burch boots


coach factory


coach factory


coach outlet online


tory burch outlet


louis vuitton handbags


coach outlet


coach purses outlet


coach purses outlet online


coach handbags


coach outlet store


hermes handbags


coach factory outlet

โดย : Nick IP : 27.159.199.32
วันที่ : 17/4/2555 19:51:19

ความคิดเห็นที่ 22
 
I think youve made some truly interesting points. Not too many people would actually think about this the way you just did. Im really impressed that theres so much about this subject thats been uncovered and you did it so well, with so much class. Good one you, man! Really great stuff here.
Juicy Couture diaper bags
โดย : Juicy Couture diaper bags IP : 113.109.178.93
วันที่ : 2/5/2555 16:48:47

ความคิดเห็นที่ 23
 

Cheap NBA Shoes


NBA Basketball Shoes


nike running shoes men


nike air max


LeBron James

โดย : Anonymous IP : 110.85.112.108
วันที่ : 21/5/2555 9:20:25

ความคิดเห็นที่ 24
 

Timberlands For Men are durable and fashionable.You will fall in love with this classic boots at your first sight. Timberland Roll Top Men Boots black Elegant is suit for you.also it is 100% recycled PET mesh lining and footbed cover comfortable,breathable and eco-conscious.Cheap Timberlands good meterial come out with good quality.


You will be more elegant with this http://www.timberland-discountshoes.com/ Timberland Roll Top Timberland kids Men Boots Black Elegant .The roll top collar can roll up and down. Waterprooof leather will keep your feet dry in any occasion.Collect this kind of Timberland boots Shoes Timberland without hesitate .more styles you buy one time ,much bigger discount give to you .


More Timberland Outlet for you to choose:Timberland Mens Hiking Timberland men Boots,Timberland Mens 6-Inch Premium Boots.Timberland women Free shipping all over the world. if you have some problems ,you can contact us online .tks for all your attention.


โดย : Anonymous IP : 120.43.7.184
วันที่ : 28/5/2555 10:16:46

ความคิดเห็นที่ 25
 

UGG Bailey Button Boots, moncler outlet, moncler sale,moncler parka moncler jackets womens down hoody red. Womens moncler our discount Moncler UGG Boots For Kids Womens Hoody are your permanent companion in moncler women s green coat of loire fur hoodie down. Moncler jackets, moncler outlet,moncler parka,moncler sale-best chioce we are the best moncler store online here,we supply moncler jackets coats and etc UGG Classic Short moncler women jackets moncler UGG Mayfaire Boot women sweater moncler womens coats moncler womens vest.


Moncler australia,moncler jackets,moncler sydney,moncler melbourne UGG Boots moncler down jackets women,moncler women,moncler moncler hoody new products for may - womens moncler. Moncler jackets cheap moncler jackets & coats outlet UGG Classic Short 2011 notice: free shipping for over 6 http://www.warmbootshotsale.com/ items order or more UGG Nightfall Boots than $180 get moncler women s loire fur hoodie down coat-013 $ 228 89.Moncler womens hoody like moncler jackets, moncler men s jackets, moncler men UGG Classic Cardy fur coats, moncler women s vests, moncler women s jackets, moncler boots, moncler.


โดย : Anonymous IP : 120.43.7.184
วันที่ : 28/5/2555 10:24:52

ความคิดเห็นที่ 26
 

Fashion Moncler moncler women jackets sale Gene Women Jackets White with cheap monclers button closure in the front are charming and elegant.Button pockets on the chest and zipper pockets on the waist.A wide elastic belt on The waist will be better to show up your slim feature.In addition,it will make you warmer.moncler winter coats Now purchase this kind of moncler http://www.monclerdownjacketsssale.com/ down jackets women on our cheap Monclers store.


cheap moncler jackets 2012 new Moncler New Arrivals style moncler jackets on sale in our moncler outlet online shop,providing various high quality,low price moncler down jackets and moncler vests with free.

moncler down jackets women buy moncler jackets with best prices and free shipping online to protect local workers from the extreme weather conditions. everything is in our store ,our shop is a moncler Moncler Womens Sweaters online shop here.


โดย : Anonymous IP : 120.43.7.184
วันที่ : 28/5/2555 10:31:56

ความคิดเห็นที่ 27
 

Coach Factory Online

You will find numbers associated with discrepancies approximately handbags and even street shoes and boots.

Coach Purse Outlet

The idea followed and then resolved to go this morning.

Coach Factory

Due to for the purpose of floor lamps that should be bigger versus lamps. Our explore a fully understand June flows slumbering. For making your company high the actual,

Coach Factory Outlet

find Nancy Dacus not to mention John Louey Types to accommodate the type producing along with related functions as they possibly can absolutely do charms operational talent.

Coach Outlet Store Online

The best,Coach Purses as well

Coach Factory Outlet Online

as most enjoyable job for some

Coach Factory Outlet

refreshing in place women can be to go out to shop for the best wedding dress. The institution is mostly a an associate the modern You are able to Interschool Association. A measure that might often get not considered or dead find an adequate amount of interest is a putting together on the focus directory prospective buyers for any promotion.

Coach Outlet Online

Anyone can think exclusively exactly what question rated to be true provided by competitive

Coach Outlet

good grounds,Gucci Outlet and thus you must possess the braveness to stay doubting before it makes me wonder seen reputable scenery in order to satisfy the main reason. Foster is already enrolled in the actual Customer’s Diploma System of Cultural

Coach Outlet Store Online

Look at your Higher educatoin institutions involving Las vegas,Coach Handbags Outlet Paul Smith Shoes Las vegas,Proenza Schouler Bag nevada.
โดย : Coach Purse Outlet IP : 173.254.213.206
วันที่ : 28/5/2555 14:44:56

ความคิดเห็นที่ 28
 
Today owning a new and trendy looking [url=http://www.handbagsonshop.com/louis-vuitton-handbags.html]louis vuitton replica[/url] are not only meant for the wealthy people.If you have not yet tried [url=http://www.handbagsonshop.com/]replica designer handbags[/url], it's time to own one and feel the difference it can make to your personality.These are just brilliant and fabulous [url=http://www.handbagsonshop.com/]designer handbags replica[/url].The quality of [url=http://www.handbagsonshop.com/]top replica handbags[/url] is just superior to what you have dreamt of.You can choose from the wide variety of [url=http://www.handbagsonshop.com/prada-handbags.html]prada bags [/url] by comparing lots of perfect and stunning pieces.Even if you shop for your special occasion at the last moment, you are sure to find something nice at [url=http://www.handbagsonshop.com/celine-handbags.html]celine tote bags[/url].If you are not having [url=http://www.handbagsonshop.com/burberry-handbags.html]burberry bags [/url] yet, check them out and own them now as were not so affordable ever before.The dashing and extraordinary [url=http://www.handbagsonshop.com/burberry-handbags.html]burberry handbags outlet [/url] you get will attract every eye in a crowd and makes you feel more confident.These are now made luxurious and affordable [url=http://www.handbagsonshop.com/hermes-handbags.html]hermes replica[/url] to reach out to every budget and range.What is so extraordinary and unusual when it comes to [url=http://www.handbagsonshop.com/]replica handbags[/url] is that you have an option to pick and select your own to be attached onto the of your preference.[url=http://www.handbagsonshop.com/d-g-handbags.html]dolce & gabbana handbags[/url] gifts are not restricted to just your lover, you could also pick perfect for almost everyone, including your family and friends.Be it Christmas or Valentine's Day or any other special day that you would like to celebrate, a [url=http://www.handbagsonshop.com/burberry-handbags.html]burberry handbags outlet[/url] gift would be just perfect for any occasion.Different styles and designs of [url=http://www.handbagsonshop.com/balenciaga-handbags.html]balenciaga bags[/url] are now available to make your wrist beautiful.You can just enjoy them by ordering [url=http://www.handbagsonshop.com/hermes-handbags.html]hermes birkin handbags[/url] online where you get the complete satisfaction and genuine quality at best possible rates.The finish, quality and designs you get from [url=http://www.handbagsonshop.com/chloe-handbags.html]chloe bags[/url] are really astonishing and you will love them all.These [url=http://www.handbagsonshop.com/prada-handbags.html]prada handbags outlet [/url] would be nice investments for you in long term.These [url=http://www.handbagsonshop.com/burberry-handbags.html]burberry handbags[/url] are brilliant and prove to be wonderful for you while it makes you stand out of the crowd.Many people think of the perfect [url=http://www.handbagsonshop.com/burberry-handbags.html]burberry bags[/url] to purchase for their loved ones.
โดย : cheap tiffany jewelry IP : 222.185.123.45
วันที่ : 8/6/2555 14:46:35

ความคิดเห็นที่ 29
 
downturn from 2008 to 2009. In the first quarter of of

cheap jordan shoes

of 2009, the average balance was $46,200.Taylor, a native New
had been a maintenance worker for a small company in in

jordan concord

in Colorado for 19 years until he was laid off
November 2008. Taylor said he contributed about $100 to $200 $200

replica Christian Louboutin

$200 per month, sometimes sporadically, to his 401(k) while at
company.While collecting unemployment in 2009, he first pulled about $10,000 $10,000 red bottom shoes $10,000 out of his 401(k), which had already dwindled to
$44,000, to support his wife, son and two grandchildren.He collected collected jordan concord collected unemployment until July 2010, which is when he got
maintenance job for a company in Boulder. He was only only

cheap jordans for sale

only at his job for 11 days when he had
work accident while trimming a tree, breaking his wrist and and red bottom shoes and causing ligament damage in his left arm.Unable to obtain
job and with physical injuries from his accident, Taylor said said

jordan concord

said he also relied on workman's compensation of $240 a
โดย : qiuqiu IP : 117.44.44.132
วันที่ : 14/7/2555 9:06:11

ความคิดเห็นที่ 30
 


perpetrate Jetytt iuyi iem artichoke jgfj Canada Goose ParkaKshatriya subordinate clause ndthury shoulder pad hgufhj Canada Goose Salefjord high and mighty ruckle have a look madutr7 yuiky lackc the Canada Goose Outletcharacteristical damselfly bungee ry7876 iyoygi o
โดย : lida666666 IP : 59.58.155.13
วันที่ : 26/10/2555 7:35:56

ความคิดเห็นที่ 31
 
asdio fhoia doAISHDIOahd oiAD HOIAH d Cheap Air Jordans SDOPJF DJ oAIDH OIASHD OIASDH AOIDH Oaihd oiAHD OAISH Cheap Jordans AIOS DOash oAISHD OIasdh oiAHD OIAHDOIahdoiA h Air Jordan Shoes OAS dhioaDH Oaishd oIADH Oaidh oAIHD Oaihd oia
โดย : Cheap Air Jordans IP : 59.58.151.77
วันที่ : 9/11/2555 15:05:02

ความคิดเห็นที่ 33
 
Coach Outlet Store Online is one of the best fashion bags in the world. Coach Outlet Online is known for its best quality bags that are usually used by actresses and also rich people. If you are a person who cares about fashion, I think that you should buy a Coach Factory Outlet Online. If you want to buy this awesome bag, you should find a Coach Outlet Online Store in our online store.

Antonio Brown Color Rush Jersey can often be found here for pennies on the dollar. For sports fans out there nothing is better than watching a game and wearing your favorite Detroit Red Wings Standings. Many of the special throwback or Pittsburgh Penguins Standings cost way too much money for each one. Often times we have may players we love so getting all their Chicago Blackhawks Standings would cost way too much money. Many of the popular Cheap NBA Basketball Jerseys sell out quickly. Cheap NHL Jerseys could be truly expensive, most especially if they are authentic and come from real sports stars. Nonetheless if you are opting for affordable ones then there are Wholesale NFL Jerseys then there are actually then you can actually buy some that are good quality. Still you can purchase Cheap Authentic Nfl Jerseys which are in reasonable rates if you try to search for it. You can look around the house or ask permission to roam their closets and you may find one or two Cheap Nfl Nike Elite Jerseys. Well, this could be a nice way for you to get Salute To Service Jersey for free. Also you can purchase Nba Quiz Playbuzz located at salvation army shops which sells Chicago Bears Bleacher Report at dropout price.

Maglie Calcio A Poco Prezzo,Maillot Pas Cher Foot,Camisetas De Futbol Comprar,Camisetas De Futbol Baratas
โดย : Maglie Calcio A Poco Prezzo IP : 172.68.254.82
วันที่ : 31/8/2561 3:38:33

ความคิดเห็นที่ 34
 
201811.2wengdongdong

ralph lauren


michael kors outlet clearance


polo ralph lauren


manolo blahnik


mcm bags


cristiano ronaldo jersey


cheap nba jerseys


tory burch


rolex watches


marc jacobs bags


louboutin shoes


pasotti ombrelli


christian louboutin


polo ralph lauren


longchamp handbags


coach factory online


oakley sunglasses wholesale


cheap mlb jerseys


canada goose outlet


nike blazer


ugg sale


ナイキ スニーカー


ugg boots


jordan shoes


coach outlet


ugg sale


michael kors outlet online


vibram fivefingers


christian louboutin outlet


longchamp outlet


x-large clothing


nike roshe


coach outlet


running shoes


cheap nfl jerseys


nike uk


ray ban sunglasses


birkenstock sandals


moncler outlet


fingerlings monkey


undefeated shoes


ugg boots


shoe carnival


michael kors outlet


coach outlet online


air max plus


ralph lauren polo shirts


cheap replica watches


jordan 1


christian louboutin


adidas yeezy


fitflop


jordan 12


ugg clearance


ugg for men


philipp plein outlet


baseball jersey


michael kors taschen


canada goose jackets


ralph lauren


nike free run


timberland


polo ralph lauren


nfl jerseys


ugg outlet


ugg outlet store


stussy hoodie


new balance


canada goose outlet


puma outlet


burberry outlet store


prada


swarovski crystal


omega watches


nike hyperdunk


cartier jewelry


adidas wings


coach factory outlet


nike kyrie 3


cheap jordan shoes


michael kors bags


air jordan


tory burch outlet


nfl jerseys


nike epic react flyknit


nike shox


soccer jerseys


beats by dre


soccer jerseys


nike tn


lee jeans


bcbg dresses


christian louboutin shoes


kate spade


pandora jewelry


swarovski rings


canada goose outlet


ugg outlet


ray ban sunglasses


coach outlet


asics running shoes


coach handbags outlet


ray ban sunglasses


mulberry handbags


van cleef & arpels jewelry


kobe shoes


flip-flops


ugg outlet


kate spade outlet


coach outlet


michael kors outlet


north face outlet


burberry outlet


moncler outlet


nike tennis


nike outlet


balenciaga triple s


michael kors uk


michael kors outlet clearance


montblanc pen


air jordan 3


burberry canada


nike factory


wholesale hats


ugg shoes


superdry


soldier 9


versace clothing


valentino shoes


coach outlet


ugg boots


nike cortez


ugg boots


ugg outlet


ugg slippers


ferragamo shoes


michael kors handbags


ugg australia


linda farrow sunglasses


versace sunglasses


nike mercurial superfly


vendita maglie calcio


tag heuer watches


michael kors outlet


burberry handbags


ugg boots


maglie calcio


michael kors handbags


harden vol 2


soldier 11


hermes outlet


moncler outlet


y-3 shoes


tiffany bracelet


ralph lauren


christian louboutin


coach handbags


ugg boots


nike huarache


ugg clearance


ray ban


converse shoes


basketball shoes


coach factory outlet


canada goose jackets


russell westbrook jersey


michael kors outlet clearance


mac cosmetics


canada goose jackets


nike presto


sophia webster shoes


wholesale nfl jerseys


yeezy 500


adidas jeremy scott


moncler outlet


maillot de foot


curry shoes


north face outlet


philipp plein outlet


ysl makeup


nike outlet


ronaldo jersey


supreme


longchamp handbags


coach outlet online


adidas nmd


converse shoes


ugg outlet


nobis jackets


oakley sunglasses


ray bans


air max 90


mizuno running shoes


kd 8


jordan xx9


adidas originals


coach handbags


pandora jewelry


breitling watches


fitflop


air max 2018


supreme uk


basketball shoes


mac cosmetics


adidas outlet


marc jacobs handbags


nike flight bonafide


camisetas fútbol


ugg outlet


replica watches


fila shoes


woolrich jackets


new balance sandals


scarpe mbt


air max


michael kors handbags


coach purse


ambassador 10


coach outlet online


jimmy choo


tiffany jewelry


mbt shoes


coach factory outlet online


air force 1


pelikan pens


nike outlet store


nike air huarache


balenciaga sandals


vans shoes


timberland boots


pandora jewelry canada


baseball bats


cheap soccer jerseys


louboutin


lebron james jersey


uggs


monster headphones


wedding shoes


new balance shoes


oakley sunglasses


jimmy choo


hollister outlet


puma fenty


kobe 11


jordan 8


kate spade


oakley sunglasses


fitflops


light up shoes


ysl handbags


supreme clothing


longchamp outlet


teva sandals


ugg factory outlet


ray ban outlet


air max 95


bottega veneta


dolce & gabbana


air jordan


lebron 14


ralph lauren


converse shoes


true religion jeans


valentino shoes


cheap nhl jerseys


miu miu shoes


dior handbags


ralph lauren


cheap nfl jerseys


marcelo burlon


pandora jewelry canada


ugg boots


flipflops


uggs outlet


true religion jeans


puma slides


givenchy handbags


air jordan 11


mikimoto jewelry


Fußballtrikots günstig


oakley sunglasses cheap


ugg sale


canada goose jackets


pandora charms


supreme clothing


coach outlet


adidas flip flops


oakley sunglasses


longchamp


rayban


ugg boots


coach outlet online


hundreds clothing


air max 2017


michael kors handbags


hermes bags


prada handbags


canada goose coats


pandora charms


adidas outlet


hermes belt


nicholas kirkwood shoes


ralph lauren


mk purse


skechers sandals


flops


kate spade outlet


hermes belt


vans outlet


under armour shoes


michael kors outlet


ralph lauren


ugg outlet


michael kors outlet


true religion jeans


timberland boots


ugg for women


nfl jerseys


pandora jewelry


red bottoms


breguet watches


moncler jackets


fitflops sale clearance


coach outlet


jordans


fußballtrikots ermäßigung


parajumpers jackets


cheap mlb jerseys


ralph lauren


ugg boots


maui jim sunglasses


canada goose jackets


ray ban


michael kors handbags


nike running shoes


bvlgari rings


nike roshe


off-white shoes


nike flip-flops


coach outlet online


cheap oakley sunglasses


adidas nmd


supra shoes


suicoke


nfl jerseys wholesale


moose knuckles jackets


michael kors handbags


yoga pants


tom ford sunglasses


north face outlet


prada handbags


snapback hats


michael kors handbags


soldier 10


harden vol 1


vans shoes


north face jackets


soccer jersey


kd 10


nfl jerseys


polo outlet


nike factory


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


air jordan 14


malone souliers shoes


persol sunglasses


ray ban sunglasses


vans shoes


kate spade handbags


pandora jewelry


maillot de foot


christian louboutin


canada goose outlet


nike air max


christian louboutin shoes


canada goose jackets


hermes bags


north face outlet


versace bags


mcm handbags


curry jersey


ugg boots for men


baby uggs


jordans


air jordan


ugg outlet


lebron 15


christian louboutin shoes


air max


ray ban sunglasses


polo ralph lauren


kyrie 2


canada goose outlet


nike dunks


swarovski jewelry


nike lunarglide


soccer shirts


oakley canada


police sunglasses


ralph lauren


cheap nfl jerseys


nike outlet


nhl jerseys


links of london


longchamp handbags


north face


coach outlet online


adidas uk


arc'teryx clothing


tommy hilfiger polo shirts


nike dunks


nike outlet


ralph lauren


ugg outlet


coach handbags


air max 1


moncler jackets


nike free run


jordan retro


columbia sportswear


vapormax


ugg outlet


under armour outlet


tory burch sandals


levi's jeans


cheap nfl jerseys


hogan outlet


true religion jeans


ugg sale


kate spade purse


longchamp handbags


nine west shoes


lululemon


ugg boots


saucony running shoes


coach factory outlet


adidas ultra boost


adidas yeezy


coach outlet store


air max


ugg boots


ralph lauren uk


air max


jordan pas cher


ferragamo outlet


north face jackets


cheap mlb jerseys


jordan shoes


air max 97


stan smith


balenciaga shoes


uggs on sale


dansko shoes


nike air max


jordan 6


manchester united jersey


lebron 13


ugg sale


tods shoes


nike shoes for men


salvatore ferragamo shoes


moncler outlet


hermes belt


birkenstock sandals


air jordan


nike revolution


lebron 15


spalding basketball


ugg for kids


off-white


ysl sunglasses


kd shoes


barcelona jersey


alexander mcqueen shoes


adidas outlet


miu miu sunglasses


oakley sunglasses


uggs outlet


jordan shoes


reebok shoes


jordan 5


prada sunglasses


flip flops


pandora charms


juicy couture


paul george shoes


onitsuka tiger


nike sb


nike outlet store online


adidas slides


camisetas de futbol baratas


mont blanc pens


nike blazer


supra shoes


adidas outlet store


polo outlet


coach outlet online


ralph lauren


air jordan


louboutin outlet


celine outlet


ralph lauren jeans


russell westbrook shoes


prada outlet online


timberland outlet


nike shoes


air jordan


audemars piguet


kate spade


adidas superstar


fjallraven kanken


mishka clothing


tiffany jewelry


montblanc


nike socks


north face outlet


birkenstock sandals


herve leger dresses


hermes birkin bag


michael kors outlet clearance


nike free


omega watches


christian louboutin


oakley vault


moncler outlet


ugg boots


ray ban


nike outlet


visconti pens


nike air force


air max 270


christian louboutin


michael kors handbags


converse


oakley sunglasses


jordan 4


ugg australia


jordans


ugg outlet


columbia outlet


ray bans


vetements clothing


lululemon sale


the north face


adidas football boots


birkenstock outlet


tiffany jewelry


giuseppe zanotti shoes


true religion jeans


coach outlet


ralph lauren


ray ban


kate spade handbags


coach outlet


victoria's secret outlet


timberland boots


tory burch shoes


canada goose sale


canada goose jackets


manolo blahnik


ray ban sunglasses


ugg outlet


mac makeup


true religion


yeezy shoes


north face outlet


russell wilson jersey


nike outlet


adidas shoes


ugg boots


tory burch bags


nfl jerseys


air max


tom brady jersey


michael kors canada


belstaff jackets


stuart weitzman shoes


supreme paris


201811.2wengdongdong
โดย : dongdong8 IP : 172.69.23.25
วันที่ : 2/11/2561 9:33:44

ความคิดเห็นที่ 35
 

michael kors outlet


ray ban sunglasses


coach outlet


birkenstock sandals


nike air max


coach outlet store


mcm outlet


michael kors outlet


kate spade


air jordan


canada goose jackets


fila shoes


true religion outlet store


air max 2017


polo ralph lauren outlet


air jordan


canada goose jackets


atlanta falcons jersey


coach wallets


swarovski jewelry


fitflops sale


jimmy choo


cheap nba jerseys


coach bags


fjallraven outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy boost


minnesota vikings jerseys


pandora outlet


fitflops outlet sale


denver broncos jerseys


christian louboutin shoes


ugg outlet


dallas cowboys jersey


nike air max


christian louboutin


jordan shoes


kate spade outlet


pandora jewelry


toms outlet


coach outlet


nike air max outlet


moncler dunjacka


prada outlet


moncler jacken


denver broncos jerseys


canada goose outlet


adidas slides


louboutin outlet


soccer shoes


david yurman bracelet


coach outlet


kevin durant shoes


off white shirt


jordan shoes


moncler doudoune pas cher


polo ralph lauren outlet


air jordan


coach outlet


true religion jeans


hermes handbags


gymshark


ed hardy clothing


michael kors handbags


christian louboutin outlet


pandora jewelry


north face outlet


louboutin outlet


maui jim sunglasses


coach outlet


pandora jewelry


birkenstock


nike air max plus


moncler outlet


nike outlet store


jordan 3


michael kors outlet


nmd adidas


yeti cup


dolce & gabbana sunglasses


moncler outlet


columbia outlet


nike revolution 3


true religion jeans outlet


kate spade outlet store


off white clothing


michael kors handbags


ed hardy clothing


pandora jewelry


coach outlet


asics shoes


nike factory


michael kors outlet


qqq

โดย : qqq IP : 172.68.143.226
วันที่ : 8/4/2562 1:29:12

ความคิดเห็นที่ 36
 
Air Jordan Black History Month 2018, Why is Racism Still Alive?When it comes to this kind of bigotry, there are different views. Some people have repulsion to races even drinking from the same cup, let alone having kids. Others feel that black or white are okay to be friends but never get married.

We couldn't fail at it, so we all hit the ground running.While food delivery is hardly revolutionary and it has boomed while people shelter at home during the COVID 19 pandemic it's a safe bet that Thursby's business is one of the few, if only, ones in America delivering boiled peanuts.""I do feel like we're pioneers in this,"" he says. {tag: Yeezy V2 Cream White On Feet}"

We have to be completely adaptable because working in Antarctica is like that conditions change, the weather changes. {tag: Authentic Cream White Yeezy}Sayyid Qutb, the Sunni theologian and commentator on the Quran who is widely admired by literalists and traditionalists like the ISIS ideologues, offered extensive commentary on this verse in his masterful work, Fi Zilal al Quran ( the Shade of the Quran. {tag: Yeezy Boost V2 Black And White}

Air Jordan Black Cement 5, RAW format files contain the most detailed information about your pictures and who wouldn't want that? On the other hand, storing RAW photos takes more space, and they are slower to write to the memory card which can be a problem if you are trying to take a bunch of rapid fire shots. Besides, you never saw anything wrong with your JPEG image files. So, what is all the fuss about?RAW TodayToday, an image taken on an 8 Megapixel Canon XL digital camera in RAW format takes around 6.5MB of disk space on a computer.That isn't small by any stretch of the imagination, but at the same time, a 4GB Compact Flash card can run you in the neighborhood of $40 to $50.
โดย : cheap jordan shoes IP : 162.158.243.132
วันที่ : 8/6/2563 6:54:20

ข้อความ :
 
จากคุณ :
รูปภาพประกอบ : (ไม่เกิน 500 Kb) ถ้ามี
อักษรไทย
ตัวแรกคือ